hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su là : Chất X có công thức C5H8, biết rằng khi hiđro hoá chất đó ta thu được chất isopentan. Chất X có khả năng trùng hợp thành cao su. X là chất nào trong số các chất sau: Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu? (biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp là 60% và 80%). Có các phản ứng về tính chất hoá học của polime: Phản ứng khâu mạch polime là? Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào trong số các polime sau đây? Polime là: Khi đốt cháy một hiđrocacbon X cần 6V O2 và tạo 4V khí CO2. Nếu trùng hợp các đồng phân cấu tạo của hợp chất X thì số polime tạo được là: ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức va đập của thành phần cao su, được tạo ra bằng phản ứng polime hóa qua lại giữa acrylonitril (nitrin acrilic) với buta-1,3đien và stiren. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là: Thủy tinh hữu cơ poli(metyl metacrilat) được tổng hợp theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: Axit metacrilic  Metyl metacrilat  Poli(metyl metacrilat). Muốn tổng hợp 1,0 tấn thủy tinh hữu cơ thì cần dùng bao nhiêu tấn axit metacrilic 80%? Tơ nitron (olon) được sản xuất từ propan qua các giai đoạn sau: CH3-CH2-CH3  CH2=CH-CH3  CH2=CH-CN  Tơ nitron. Từ 10000 m3 khí thiên nhiên (đktc), có chứa 11% propan về thể tích, tổng hợp được 1,60 tấn tơ nitron. Nếu coi hiệu suất của mỗi giai đoạn phản ứng là như nhau thì hiệu suất của mỗi giai đoạn là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.041
Thành viên mới nhất le-nguyen