hóa học 12
Este - Lipit
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5 (dư); bình (2) đựng dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng khối lượng bình (1) tăng 7,2 gam; bình (2) thu được 42,4 gam muối. Mặt khác nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Tên gọi của X là: X là một este đơn chức. Thủy phân 0,01 mol X với 300 (ml) NaOH 0,1 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được phần hơi (chỉ có nước) và 2,38 gam chất rắn khan, số công thức cấu tạo có thể có của X là: Một este có công thức phân tử là C4H6O2. Khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là: Thuỷ phân hoàn toàn 22,2 (gam) hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: Để xà phòng hoá hoàn toàn 4,85 (gam) hỗn hợp 2 este đơn chức X, Y cần 100 (ml) dung dịch NaOH 0,75M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hơi có chứa hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau và m (gam) một muối khan duy nhất Z. Công thức của 2 este và giá trị của m là: Xà phòng hóa hoàn toàn 1 mol este X thu được 1 mol muối và x (x ≥ 2) mol ancol. Vậy este X được tạo thành từ: Đun nóng 0,1 mol chất A với một lượng vừa đủ dd NaOH thu được 13,4 g muối của 1 axit hữu cơ và 9,2 g một ancol đơn chức. Cho ancol đó bay hơi ở 127°C và 600 mm Hg thì chiếm thể tích là 8,32 lít. Công thức nào sau đây của A là phù hợp? Đun a gam một triglixerit với dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 4,6 g glyxerol và 10,8 g muối của axit cacboxylic không no chứa một liên kết đôi tương ứng. CTCT của muối và giá trị của a là: Thuỷ phân hoàn toàn 8,58 (kg) một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 1,2 (kg) NaOH, sau phản ứng thu được 0,368 (kg) glixerol và hỗn hợp muối của axit béo. Khối lượng xà phòng thu được là (biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng): E là este của axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở (X) và ancol không no (có một nối đôi) đơn chức, mạch hở (Y). Đốt a mol E thu được b mol CO2; đốt a mol X thu được c mol CO2; đốt a (ol Y thu được 0,5b mol H2O. Quan hệ giữa b và c là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.434
Thành viên mới nhất phat1412