Nhận biết một số chất khí

Khí Thuốc thử Hiện tượng Phương trình hóa học
CO2

Dung dịch Ba(OH)2

hay nước vôi trong

Tạo kết tủa trắng

CO2 + Ba(OH)2(dư) → BaCO3 ↓ + H2O

                               (màu trắng)

SO2

Dung dịch brom dư

hoặc dung dịch iot

dư có màu đỏ nâu

Làm nhạt màu dung dịch

brom hoặc dung dịch iot

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI

Dung dịch thuốc tím Thuốc tím nhạt màu

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4

                                  + 2MnSO4 + K2SO4

Cl2

Nước Br2 (màu nâu) Nước brom nhạt màu 5Cl2 + Br2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3

Dung dịch Kl + Hồ

tinh bột

Không màu→ Màu xanh

Cl2 + 2Kl → 2KCl + l2

Hồ tinh bột  Màu xanh

NO2

Quỳ tím ẩm hoặc

nhận ra NO2

màu nâu đỏ

Giấy quỳ tím chuyển

màu đỏ

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO Hoặc viết

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Làm lạnh Màu nâu → Không màu 2NO2 → N2O4
H2S

  Mùi trứng thối  

Dung dịch Cu2+

hay Pb2+

Tạo kết tủa màu đen

H2S + Cu2+ → CuS↓ + 2H+

                      (màu đen)

H2S + Pb2+ → PbS↓ + 2H+

                    (màu den)

NH3   Mùi khai đặc trưng  
Giấy quỳ tím ẩm

Giấy qùy chuyển

thành xanh

 

 

 

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 129.781
Thành viên mới nhất truonglinh123