Ghi nhớ bài học |

Nhận biết một số chất khí

Khí Thuốc thử Hiện tượng Phương trình hóa học
CO2

Dung dịch Ba(OH)2

hay nước vôi trong

Tạo kết tủa trắng

CO2 + Ba(OH)2(dư) → BaCO3 ↓ + H2O

                               (màu trắng)

SO2

Dung dịch brom dư

hoặc dung dịch iot

dư có màu đỏ nâu

Làm nhạt màu dung dịch

brom hoặc dung dịch iot

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI

Dung dịch thuốc tím Thuốc tím nhạt màu

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4

                                  + 2MnSO4 + K2SO4

Cl2

Nước Br2 (màu nâu) Nước brom nhạt màu 5Cl2 + Br2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3

Dung dịch Kl + Hồ

tinh bột

Không màu→ Màu xanh

Cl2 + 2Kl → 2KCl + l2

Hồ tinh bột  Màu xanh

NO2

Quỳ tím ẩm hoặc

nhận ra NO2

màu nâu đỏ

Giấy quỳ tím chuyển

màu đỏ

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO Hoặc viết

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Làm lạnh Màu nâu → Không màu 2NO2 → N2O4
H2S

  Mùi trứng thối  

Dung dịch Cu2+

hay Pb2+

Tạo kết tủa màu đen

H2S + Cu2+ → CuS↓ + 2H+

                      (màu đen)

H2S + Pb2+ → PbS↓ + 2H+

                    (màu den)

NH3   Mùi khai đặc trưng  
Giấy quỳ tím ẩm

Giấy qùy chuyển

thành xanh

 

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.372
Thành viên mới nhất Theau2018
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn