Saccarozơ

I- Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên

- Saccarozơ là chất kết tinh, không màu.

- Saccarozơ là thành phần chính của đường mía (từ cây mía), củ cải đường, đường thốt nốt.

II- Cấu trúc phân tử

- CTPT: C12H22O11

- Là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc α-glucozơ và β-fructozơ

Qua công thức cấu tạo trên, ta nhận thấy saccarozơ không có nhóm OH hemiaxetal tự do nên không thể chuyển thành dạng mạch hở chứa nhóm CH = O. Vì vậy saccarozơ chỉ còn tính chất của ancol đa chức và phản ứng thủy phân của đisaccarit.

III- Tính chất hóa học

1. Tính chất của ancol đa chức: Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

            2C12H22O11 + Cu(OH)2 →C12H21O112Cu + 2H2O

                                                   đồng - saccarozơ

2.Phản ứng thủy phân

Dung dịch saccarozơ không có tính khử nhưng khi đun nóng với axit thì tạo thành dung dịch có tính khử do nó bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ.

          C12H22O11 + H2 C6H12O+ C6H12O6

                                                        Glucozơ     Fructozơ  

 IV. Các dạng bài tập liên quan

Bài tập thủy phân saccarozơ: C12H22O11  C6H12O6 +  C6H12O6 

                                                              glucozơ       fructozơ

saccarozơ không tham gia phản ứng tráng gương nhưng khi bị thủy phân thì cho các sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Cần lưu ý cả glucozơ và fructozơ đều cho phản ứng tráng gương và luôn có tỉ lệ nAg= 2 nglu = 2nfruc

 

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 88.255
Thành viên mới nhất nguyen-thuy