Saccarozơ

I- Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên

- Saccarozơ là chất kết tinh không màu.

- Saccarozơ là thành phần chính của đường mía (từ cây mía), củ cải đường, đường thốt nốt.

II- Cấu trúc phân tử

Người ta xác định cấu trúc phân tử saccarozơ dựa trên các dữ kiện thí nghiệm sau :

- Dung dịch saccarozơ hoà tan dung dịch Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam → phân tử có nhiều nhóm OH kề nhau.

- Dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng bạc, không bị oxi hóa bởi nước brom → phân tử không có nhóm CHO.

- Đun nóng dung dịch saccarozơ  Glucozơ + Fructozơ.

Cấu tạo của saccarozơ gồm 2 gốc α - glucozơ và β - fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

Qua công thức cấu tạo trên, ta nhận thấy saccarozơ không có nhóm OH hemiaxetal tự do nên không thể chuyển thành dạng mạch hở chứa nhóm CH = O. Vì vậy saccarozơ chỉ còn tính chất của ancol đa chức và phản ứng thủy phân của đisaccarit.

III- Tính chất hóa học

1. Tính chất của ancol đa chức: Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

            2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

                                                   đồng - saccarozơ

2.Phản ứng thủy phân

Dung dịch saccarozơ không có tính khử nhưng khi đun nóng với axit thì tạo thành dung dịch có tính khử do nó bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ.

          2C12H22O11 + H2 C6H12O+ C6H12O6

                                                        Glucozơ     Fructozơ  

 

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.275
Thành viên mới nhất tannvc