Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 12
Cacbohiđrat
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là: Thủy phân hoàn toàn m gam dung dịch saccarozơ 13,68% trong môi trường axit vô cơ loãng đun nóng thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được 5,4 gam Ag. Giá trị của m là: Một dung dịch có các tính chất sau: - Tác dụng làm tan Cu(OH)2, cho phức đồng màu xanh lam. - Tác dụng khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng. - Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim. Dung dịch đó là: Dùng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây? Pha loãng 389,8 kg etanol (biết D = 0,8 g/cm3) thành rượu 40°. Thể tích dung dịch rượu thu được là: Hòa tan hoàn toàn 70,2 gam hỗn hợp X gồm glucozơ va saccarozơ vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, đun nóng để phản ứng xảy ra hòan toàn. Sau phản ứng thu được 43,2 gam Ag. Thành phần % khối lượng saccarozơ có trong hỗn hợp X là: Phát biểu nào sau đây không đúng? Từ axit nitric dư và 2 tấn xenlulozơ có thể sản xuất được bao nhiêu tấn thuốc súng không khói xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng là 60%? Cho 9,0 (kg) glucozơ chứa 15% tạp chất, lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt 10%. Khối lượng rượu etylic thu được là: Cho các chất sau: 1. HO-CH2-CH2—OH. 2. HO-CH2-CH2-CH2—OH. 3. CH3-CH2-O-CH3. 4. HO-CH2-CHOH-CH2—OH. 5. C6H12O6. 6. CH3COOH. Các chất tác dụng được với Cu(OH)2 là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.567
Thành viên mới nhất duongkbis
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn