hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để nhận biết các dung dịch axit acrylic CH2=CH-COOH, axit axetic CH3-COOH và ancol etylic CH3-CH2-OH đựng trong các lọ không nhãn có thể dùng các thuốc thử nào sau đây? ** Đốt cháy hoàn toàn 1,46 (g) hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 1,568 lít CO2 (đktc). Khối lượng của mỗi anđehit là: Có 3 dung dịch: Anđehit axetic, axit axetic, natri axetat đựng trong các bình không ghi nhãn. Hãy chọn một trong các thuốc thử dưới đây để nhận biết các dung dịch đó: Trong các chất dưới đây, chất nào tác dụng được với cả 3 chất: Na, NaOH và NaHCO3? Chất CH3-(CH2)3--CH3 có tên là gì: Thuốc thử để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là: Axit axetic không tác dụng với dung dịch muối nào? Sắp xếp thứ tự tính axit tăng dần của các axit, dãy nào đúng? ClCH2COOH; BrCH2COOH; ICH2COOH Cho 1,5 (g) một anđehit tham gia hết vào phản ứng tráng bạc, khối lượng Ag được giải phóng tối đa là 21,6 (g). Anđehit đã dùng là chất nào trong các chất dưới đây? Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với axit fomic? Trong các phản ứng hóa học dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử? Cho a mol một anđehit Y tác dụng với AgNO3 dư/NH3, thu được 4a mol Ag. Anđehit Y là: Anđehit axetic được tạo thành trực tiếp từ: Z là một axit hữu cơ đơn chức. Để đốt cháy 0,1 mol Z cần 6,72 lít O2 đktc. Cho biết công thức cấu tạo của Z: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là: Từ propan-1-ol điều chế axeton tối thiểu bằng bao nhiêu phản ứng? Cho 5,76 (g) axit hữu cơ đơn chức A tác dụng hết với đá vôi thu được 7,28 (g) muối. Xác định A? Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C và 54,24% O. 0,05 mol A trung hòa hoàn toàn bởi 100 (ml) dd NaOH 1M. Công thức cấu tạo của A có thể là: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất muối natri của một axit hữu cơ thu được 0,15 mol khí CO2, hơi nước và Na2CO3. Hãy xác định công thức cấu tạo của X. Khi đốt cháy hoàn toàn một axit cacboxylic no đơn chức, thể tích CO2 sinh ra đúng bằng thể tích O2 tham gia phản ứng (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). Tên của axit mang đốt là gì?

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 huynhle2012 bich-phuong thuytrang289

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.530
Thành viên mới nhất thaomy-le