hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Fomanđehit tác dụng với kiềm đậm đặc như sau: 2HCHO + KOH  HCOOK + CH3OH. Trong phản ứng này: Có bao nhiêu axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H8O4? CH3-CHO có thể tạo thành trực tiếp: Một anđehit no đơn chức A trong phân tử có 10H. Khối lượng phân tử là: Cho axetanđehit và axeton phản ứng với hiđro có chất xúc tác Ni và đun nóng. Nhận xét nào đúng? Có thể điều chế CH3COOH từ chất nào sau đây? Chất CH3-CH2- có tên là gì? Dãy các chất nào xếp theo chiều tăng dần tính axit sau đây là đúng? Oxi hóa hoàn toàn 2,2 (g) anđehit đơn chức thu được 3 (g) axit tương ứng. Công thức phân tử của anđehit là: Cho sơ đồ biến hóa: CH3-CH2-CH2-OH  CH3-CH2-CH2-OH. X có thể là: CH3CH2CH2Cl (1);   CH3-CH=CH2 (2);   CH3-CH2-CHO (3).

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.731
Thành viên mới nhất standbyme