hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Anken thích hợp để điều chế 3-etyl pentan 3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là: Bậc của rượu là: Cho sơ đồ biến hóa: C6H6  X  C6H5OH  Y  C6H5OH Công thức của X có thể là? Khi tách nước từ một chất X có CTPT C4H10O tạo thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Công thức chung của các ancol no, mạch hở có hai chức ancol là: Chất nào không tác dụng với Cu(OH)2? Cho sơ đồ biến hóa: C6H6 X  C6H5OH  Y  C6H5OH Công thức của Y có thể là? Khi đun nóng n rượu đơn chức có mặt H2SO4 đặc ở 140°C thì thu được số ete tối đa là: Cho 21,2 (g) hỗn hợp gồm glixerol và rượu propylic tác dụng với Na dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Nếu cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì có bao nhiêu gam Cu(OH)2 bị hòa tan: Trong số các dẫn xuất halogen dưới đây, chất nào là dẫn xuất halogen bậc ba?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.188
Thành viên mới nhất nha-thanh-hoa