Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 15,6 (g) hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy tác dụng hết với 9,2 (g) Na, thu được 24,5 (g) chất rắn. Hai ancol đó là: Đun nóng V (ml) rượu etylic 95° với H2SO4 đặc ở 180°C được 3,36 lít khí etilen (đktc). Biết hiệu suất phản ứng đạt 60% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/cm3. Trị số của V (ml) là: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là : Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C4H9Cl cho 3 olefin đồng phân, X là chất nào trong những chất sau đây ? Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol? Trong các phát biểu sau :      (1) C2H5OH và C6H5OH đều phản ứng dễ dàng với CH3COOH.    (2) C2H5OH có tính axit yếu hơn C6H5OH.    (3) C2H5ONa và C6H5ONa phản ứng hoàn toàn với nước cho ra C2H5OH và C6H5OH. Phát biểu sai là : Chất HOCH2-OH có tác dụng với dung dịch NaOH không? Nếu có thì tạo ra sản phẩm hữu cơ nào: Trong số các chất dẫn xuất halogen dưới đây, chất nào khi được đun sôi với KOH trong C2H5OH chỉ tạo ra một anken (sản phẩm hữu cơ duy nhất)? Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol bậc II? Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol với H2SO4 đặc có thể thu được tối đa số sản phẩm hữu cơ là :

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.833
Thành viên mới nhất 1860771017557183
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP