hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất nào tác dụng với CuO đun nóng tạo ra xeton? Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol? Công thức nào sau đây không phải là một phenol (phân tử các chất đều có nhân benzen)? Đốt cháy một rượu đa chức thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol = 3 : 2. Vậy rượu đó là: Khả năng tham gia phản ứng thế ở vòng benzen của bốn chất: benzen (C6H6), nitrobenzen (C6H5-NO2), phenol (C6H5OH) và rezoxinol (o-C6H4(OH)2) tăng dần theo trật tự nào? Đun chất  với dung dịch KOH trong ancol etylic. Sản phẩm hữu cơ chính của phản ứng là chất nào? Trong số các chất dẫn xuất halogen dưới đây, chất nào khi được đun sôi với KOH trong C2H5OH chỉ tạo ra một anken (sản phẩm hữu cơ duy nhất)? Trong các phương trình hóa học dưới đây, phương trình nào sai? Một rượu đơn chức có %O = 50% về khối lượng. Công thức phân tử của rượu là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.978
Thành viên mới nhất anhbingo