hóa học 11
Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon.
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tất cả các hợp chất sau là hợp chất hiđrocacbon thơm, ngoại trừ: Trong các dữ kiện sau: 1. Phân tử benzen có hình lục giác đều phẳng. 2. Phản ứng thế 1H bằng 1Cl chỉ cho ra một sản phẩm duy nhất. 3. Trong phản ứng cộng Cl2, 6 nguyên tử Cl cộng vào cùng một lúc. 4. Phản ứng hủy với Cl2 cho ra C và HCl. Dữ kiện nào cho thấy trong benzen, 6C và 6H đều tương đương nhau? Đốt cháy hoàn toàn 11,7 gam hiđrocacbon A thu được 8,1 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A biết A là hiđrocacbon thơm có phân tử lượng < 117 và có khả năng trùng hợp. Giải trùng hợp polime: ta thu được monome: Đốt 1,3 (g) hiđrocacbon N ở thể lỏng thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). N phản ứng với H2 (Ni xúc tác) theo tỉ lệ 1 : 4; với brom trong dung dịch theo tỉ lệ 1 : 1. N có công thức phân tử nào sau đây (MN < 115): Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau: Dãy đồng đẳng nào sau đây khi đốt cháy thì tỉ lệ mol CO2 số mol H2O tăng dần khi số nguyên tử cacbon trong hiđrocacbon tăng dần? Một hiđrocacbon A có CTPT là C9H10. Vậy A có bao nhiêu đồng phân? (Biết A có nhân benzen và không kể đồng phân lập thể). Khi đốt a gam hiđrocacbon X hoặc hiđrocacbon Y đều thu được CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng 4,9 : 1. X tác dụng với brom khi có bột sắt xúc tác. M của Y bằng  M của X. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X  C6H5CH2CH3  X1  X2  X3. Các chất X, X1, X2, X3 lần lượt là chất nào sau đây:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.530
Thành viên mới nhất thaomy-le