hóa học 11
Hiđrocacbon no
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hỗn hợp khí metan và etan có tỉ khối hơi so với nitơ là 0,738. Thành phần phần trăm theo khối lượng metan và etan trong hỗn hợp lần lượt là: Xác định công thức phân tử của ankan có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 2. Ankan này có bao nhiêu đồng phân? Hợp chất hữu cơ (CH3)2CHCBr(C2H5)CH2CH2CH3 có tên là: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2 (g) H2O. Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào? Đốt cháy 1,12 lít khí thiên nhiên chứa CH4, N2, CO2 cần 2,128 lít khí oxi. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện t và p. Phần trăm thể tích của CH4 trong khí thiên nhiên là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Trong phương pháp điều chế etan (CH3-CH3) ghi dưới đây, phương pháp nào sai? Khi đun muối RCOONa với NaOH thu được hiđrocacbon có tên là propan. Tên của R là: Hợp chất 2-amino-3-clo-butan-1-ol có công thức cấu tạo thu gọn là: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng, nếu ta thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2 thì công thức phân tử tương đương của dãy là: Giá trị nào của x và y sẽ thỏa mãn điều kiện CxHy là phân tử kế tiếp của dãy ghi như sau? (I) C5H12; (II) CxHy; (III) C9H20; (IV) C11H24  với x và y lần lượt là: Đimetyl xiclopropan có bao nhiêu đồng phân mạch vòng? Ở điều kiện tiêu chuẩn 2 lít hiđrocacbon X có khối lượng bằng 1 lít O2. X có công thức phân tử nào sau đây? Khi đốt cháy x mol ankan A thu được 10,8 gam H2O và 11,1 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của x là:  Đốt cháy 0,01 mol một ankan X thu được 3,28 (g) hỗn hợp CO2 và H2O. X có công thức phân tử là: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 (g) một hiđrocacbon X, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 252 (ml) dung dịch nước vôi trong 1M, thấy có 20,4 (g) kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng đúng bằng khối lượng dung dịch trước phản ứng. Công thức phân tử của X là: Hiđrocacbon X có 25% H về khối lượng. X có công thức phân tử nào sau đây? Một hỗn hợp 2 ankan kế cận trong dãy đồng đẳng,  = 24,8. Công thức phân tử của 2 ankan là: Crackinh một đồng phân của pentan chỉ thu được metan và 2-metyl propen. Xác định tên đúng của đồng phân đã dùng, giả thiết rằng sự cắt mạch diễn ra tùy ý và không có sự đồng phân hóa. Ankan A có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 29 và mạch cacbon phân nhánh. Tên của A là: Tỉ khối hơi của hỗn hợp (X) gồm metan và etan đối với không khí là 0,6. Khi đốt cháy hết 1 mol X, thể tích khí CO2 (đktc) thu được là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.846
Thành viên mới nhất ha-pham