hóa học 11
Hiđrocacbon no
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử ankan thay đổi thế nào theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng? Đốt 5 cm3 một hiđrocacbon no X bằng 40 cm3 O2 (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 32,5 cm3 trong đó có 12,5 cm3 là oxi (các thể tích đo ở cùng điều kiện). X là công thức phân tử nào sau đây? Xác định sản phẩm của phản ứng sau: CH3-CH2-CH2-CH2-Cl  ? Đốt cháy 2 lít hỗn hợp hiđrocacbon X, Y ở thể khí và cùng dãy đồng đẳng, cần 10 lít O2 để tạo thành 6 lít CO2 (các thể tích khí đều ở đktc). Dãy đồng đẳng của 2 hiđrocacbon là: Từ metan điều chế H2 và có có 2 phương pháp: a. CH4 + ½O2  CO + 2H2 (H = 80%). b. CH4 + H2O  CO + 3H2 (H = 75%). Chọn câu trả lời đúng nhất. Phản ứng clo hóa metan dưới ánh sáng theo cơ chế nào? CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl Tỉ số thể tích giữa CH4 và O2 là bao nhiêu để hỗn hợp hai khí nổ mạnh nhất? Brom hóa một ankan được một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối hơi so với không khí là 5,207. Ankan này là: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thì thể tích giảm hơn một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào? Trộn hai thể tích vừa đủ của C3H8 và O2 rồi bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp. Sau phản ứng làm lạnh hỗn hợp (để hơi nước ngưng tụ) rồi đưa về điều kiện ban đầu. Thể tích hỗn hợp sản phẩm khi ấy (Vs) so với thể tích hỗn hợp ban đầu (Vđ) là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.087
Thành viên mới nhất duyenmy