hóa học 11
Đại cương về hóa học hữu cơ
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một hợp chất hữu cơ có chứa 53,33% oxi theo khối lượng, khối lượng phân tử bằng 180. Số nguyên tử oxi trong một phân tử chất đó bằng: Trong số các đồng phân có công thức phân tử C6H14 số đồng phân có chứa cacbon bậc ba là: Công thức phân tử nào dưới đây biểu diễn nhiều hợp chất: (I) CH2F2; (II) C2H2Cl2; (III) C2H6O; (IV) CH2O2. Liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon là do các liên kết nào sau đây tạo nên? Hãy cho biết mệnh đề nào sai? Đặc điểm cơ bản của hợp chất hữu cơ là: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Trong những chất sau đây, chất nào có hàm lượng cacbon cao nhất? Phân tích chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O thấy có phần trăm khối lượng cacbon %C = 40%. Chất hữu cơ đó có công thức phân tử nào sau đây là phù hợp? Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon có dạng C2xHy phải dùng hết 84 lít không khí (đo ở đktc), biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Công thức phân tử của hiđrocacbon đó là: Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ nên dùng cách nào trong các cách sau:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.701
Thành viên mới nhất baongoc03102000