hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong phương trình hóa học: 3Ag2S + 8HNO3  6AgNO3 + 3S + 2NO + 4H2O, có tỉ lệ số phân tử bị oxi hóa : số phân tử bị khử là: Trong phản ứng H2S + NH3   + HS- theo thuyết Bronstet thì 2 axit là: Thuốc nổ đen là hỗn hợp của các chất nào sau đây? Khí nitơ bền ở nhiệt độ thường là do: Nitơ có những đặc điểm về tính chất sau: 1. Nguyên tử nitơ có 5 electron có lớp ngoài cùng nên chỉ có khả năng tạo hợp chất cộng hóa trị có số oxi hóa +5 và -3. 2. Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường. 3. Nitơ là phi kim tương đối hoạt động ở nhiệt độ cao. 4. Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại mạnh và hiđro. 5. Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn (thí dụ : oxi). Hãy chọn nhóm các câu đúng? Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 trong công nghiệp, người ta đã sử dụng phương pháp nào sau đây? Phương pháp nào sau đây biểu thị đúng sự hòa tan chất rắn AgCl? Khi hòa tan các mẫu đá trong các phân tích địa hóa học, thuốc thử nào có lợi thế vừa là axit mạnh, vừa là chất oxi hóa mạnh? Những oxit sau đây khi tan trong nước tạo ra dung dịch có cùng nồng độ mol và dung dịch nào là axit mạnh nhất? Chọn câu sai trong các mệnh đề sau: Hợp chất của nguyên tố nào có trong dầu mỏ khi cháy tạo ra sản phẩm gây mưa axit? Chỉ ra mệnh đề đúng trong các câu sau: Axit photphoric và axit nitơric cùng có phản ứng với nhóm các chất nào sau đây? Chất rắn màu trắng nào sau đây không tan trong nước, nhưng tan dễ dàng trong dung dịch HCl tạo sản phẩm là chất khí? Trong hợp chất hóa học, nitơ thường có số oxi hóa: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất là: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sau? Hợp chất nào sau đây là axit cacboxylic? Hãy chỉ ra nhận xét sai trong các câu sau: Có phương trình hóa học: 5Mg + 12HNO3  5Mg(NO3)2 + N2↑ + 6H2O trong đó số mol HNO3 là chất oxi hóa và số mol HNO3 là chất tạo muối nitrat là: Trong giờ thực hành hóa học, một nhóm học sinh thực hiện phản ứng của Cu kim loại tác dụng với HNO3 đặc và HNO3 loãng. Hãy chọn biện pháp xử lý tốt nhất trong các biện pháp sau đây để chống ô nhiễm không khí:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.188
Thành viên mới nhất nha-thanh-hoa