hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nước cường toan (vương thủy) là một axit mạnh có thể hòa tan cả vàng và bạch kim. Thành phần của nước cường toan là các axit: Phản ứng trung hòa giữa dung dịch HNO3 và dung dịch NaOH là phản ứng giữa các ion: Ion amoni có dạng hình học: NH3 bị lẫn hơi nước, muốn có NH3 khan có thể dùng chất nào dưới đây để hút nước? Một chất khí ở đktc có khối lượng riêng bằng 2,05 g/l, chất khí đó là: Các muối nitrat trong dãy muối nào sau đây khi bị nhiệt phân đều phân hủy tạo ra sản phẩm M(NO2)n + O2↑? Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do: Cho phản ứng: 2NO(k) + O2(k)  2NO2(k); ΔH < 0 Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi: Xét phản ứng sau: Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Hệ số tỉ lệ sau khi cân bằng của Fe3O4 : HNO3 : NO2 là: Trong phản ứng hóa học:  + H2O   + H 3O+  Theo thuyết Bronstet thì cặp chất nào sau đây là 2 axit? Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ khối so với không khí 0,293. Thành phần % theo thể tích của hai khí trong hỗn hợp lần lượt là: Cho biết phản ứng hóa học: N2O4 (k)  2NO2 (k) Nếu có 0,020 mol N2O4 trong bình chứa có dung tích 500 ml, khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì nồng độ N2O4 là 0,0055M. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng là: Để sản xuất axit nitric trong công nghiệp cần qua các giai đoạn: 1. Oxi hóa NO. 2. Cho NO2 tác dụng với H2O. 3. Oxi hóa NH3. 4. Chuẩn bị hỗn hợp amoniac và không khí. 5. Tổng hợp amoniac. Trong thực tế, thứ tự thực hiện các giai đoạn như sau? Cho phản ứng: M + HNO3  M(NO3)2 + NO + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là: Thêm 0,15 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối: Cho bột Cu kim loại lần lượt vào dung dịch sau: 1. HCl 2. KNO3 3. HCl và KNO3 4. Fe2(SO4)3 Bột Cu tan được trong các dung dịch nào sau đây? Natri nitrat được làm nóng với sự có mặt của H2 dư tạo ra nước theo 2 bước: 2NaNO3   2NaNO2 +O2 2H2 + O2  2H2O Cần bao nhiêu gam NaNO3 để thu được 9 gam nước? Cho sơ đồ: X + Y Z + NH3 + H2O X + ACl2  Z + NH4Cl X, Y, Z lần lượt là? Cho 1,92 (g) Cu vào 100 (ml) dung dịch hỗn hợp gồm KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy thoát ra V lít khí NO (đktc). Giá trị của V là: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bột Fe và Cu vào 200g dung dịch HNO3 thoát ra 8,96 lít NO2 (đktc). Vậy nồng độ % của dung dịch HNO3 là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.701
Thành viên mới nhất baongoc03102000