hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phương trình hóa học của phản ứng đốt amoniac trong oxi có tổng số hệ số các chất là: Đốt 12,8g Cu trong không khí rồi hòa tan chất rắn thu được bằng dung dịch HNO3 0,5M thoát ra 448 (ml) khí NO (đktc). Thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 đã dùng là: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại thu được 4 gam một chất rắn. Công thức muối đã dùng: Khi nhiệt phân muối nitrat của kim loại hoạt động hóa học trung bình sản phẩm tạo thành là: Amoniac phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)? Các muối nitrat nào sau đây khi bị nhiệt phân đều phân hủy tạo ra sản phẩm: M2On + NO2 + O2? Cần bao nhiêu ion OH- để trung hòa hoàn toàn 1,0 lít dung dịch HNO3 0,5M? Photpho đỏ và photpho trắng là hai dạng thù hình của photpho nên giống nhau ở chỗ: Cho phản ứng thuận nghịch: N2 + 3H2  2NH3 Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào khi tăng thể tích bình phản ứng lên 2 lần (nhiệt độ bình không thay đổi)? Các muối nitrat trong dãy muối nào khi bị nhiệt phân đều phân hủy tạo sản phẩm M + NO2 + O2? M là kim loại.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.382
Thành viên mới nhất mjnhquj