hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O Có hệ số cân bằng lần lượt là: Phương trình hóa học nào biểu diễn cho phản ứng điều chế axit nitric trong công nghiệp? Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch tỏa nhiệt. Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac từ nitơ và hiđro, ta cần: Biết tính phi kim giảm dần theo thứ tự F, O, N, Cl. Cho biết phân tử hợp chất nào sau đây có liên kết phân cực mạnh nhất? Trong bình kín dung dịch không đổi chứa đầy không khí 250C và 2 atm. Bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra: N2 + O2 2NO. Áp suất P và khối lượng mol phân tử trung bình của hỗn hợp sau phản ứng ở 250C là M sẽ có giá trị: Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là: Nguyên tử của nguyên tố nào có bán kính nhỏ nhất? Phân tử chất nào sau đây có liên kết ba là cộng hóa trị? Cho các dung dịch (NH4)2SO4; NH4Cl; Al(NO3)3; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2. Để phân biệt các dung dịch trên, ta chỉ cần một hóa chất duy nhất làm thuốc thử là chất nào trong số các chất sau? Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Sản phẩm có màu xanh thẫm là của:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.335
Thành viên mới nhất nguyenthanhthaocmn1224