hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong phản ứng hóa học nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử? Biết phản ứng tổng hợp amoniac từ nitơ và hiđro: N2 + 3H2  2NH3 Tính hằng số cân bằng Kc cho phản ứng, biết rằng khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì nồng độ các chất trong phản ứng là: [N2] = 0,02M; [H2] = 0,01M; [NH3] = 0,10M. Có 4 dung dịch trong 4 lọ mất nhãn: amonisunfat, amoniclorua, natrisunfat, natrihiđroxit. Nếu chỉ được phép dùng một thuốc thử để nhận biết 4 dung dịch trên là có thể dùng thuốc thử nào sau đây? Nhỏ vài giọt qùy tím vào amoni sunfat trong nước, dung dịch sẽ có: Phản ứng trung hòa nào sau đây tạo ra môi trường axit? Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong các câu sau đây? Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bitmut: Thể tích O2 (đo ở đktc) cần để đốt cháy hết 6,8g NH3 tạo thành khí NO và H2O là:  Cho sơ đồ phản ứng sau:  Khí X + H2O  dung dịch X. X + H2SO4  Y. Y + NaOH đặc  X + Na2SO4 + H2O. X + HNO3 Z. Z  T + H2O. X, Y, Z lần lượt có thể là: Cho 30 lít nitơ tác dụng với 30 lít hiđro trong điều kiện thích hợp sẽ tạo ra thể tích NH3 (đktc) khi hiệu suất phản ứng đạt 30% là: Từ 34 tấn NH3 sản xuất được 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất điều chế HNO3 nhận giá trị nào:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.654
Thành viên mới nhất nguyen-phan-tuong-vy