hóa học 11
Sự điện li
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây mô tả chất điện li yếu chính xác nhất? pH của dung dịch KOH 0,0001M là: Cho biết phương trình ion sau:  + H2O   + H3O+ Theo Bronstet thì cặp chất nào sau đây đều là axit?  Cho hằng số axit của CH3COOH là 1,8.10-5. pH của CH3COOH 0,4M là: Cho 40 (ml) dung dịch HCl 0,75M vào 160 (ml) dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được là: Tập hợp ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch? Kết luận nào sau đây là sai? Muối nào sau đây sẽ cho một dung dịch có tính bazơ khi hòa tan vào nước? Dung dịch chứa ion H+ có thể phản ứng với dung dịch chứa các ion hay phản ứng với các chất rắn nào sau đây? Dung dịch bazơ mạnh Ba(OH)2 có [Ba2+] = 5.10-4M. pH của dung dịch này là: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là một bazơ khi nó: Trong phản ứng ion hiđrosunfat và H2O:  + H2O  H3O+ +  Nước đóng vai trò: Xét các dung dịch: CH3COONa (X1); NH4Cl (X2); Na2CO3 (X3); NaHSO4 (X4) và NaCl (X5). Các dung dịch có pH > 7 là: Hòa tan thêm NaCl rắn vào dung dịch NaCl thì pH của dung dịch mới thay đổi thế nào? Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol  (bỏ qua sự thủy phân của ion Al3+ trong nước) thì dung dịch đó có chứa: Một loại giấm ăn có giá trị pH = 3,00. Nồng độ ion OH- trong giấm là: Có bốn lọ mất nhãn chứa bốn dung dịch: MgCl2, AlCl3, FeCl3, BaCl2. Có thể dùng một hóa chất duy nhất nào sau đây để nhận biết chúng? Dung dịch nhôm sunfat trong nước: Trộn 150 (ml) dung dịch MgCl2 0,5M với 50 (ml) dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là: Để nhận biết 4 dung dịch đựng trong bốn lọ bị mất nhãn là: KOH, NH4Cl, Na2SO4, (NH4)2SO4, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong các thuốc thử sau đây? Cặp dung dịch chất điện li nào xảy ra phản ứng trao đổi ion hoàn toàn? Các dung dịch cho dưới đây có giá trị pH lớn hay nhỏ hơn 7? 1. NH4NO3. 2. NaCl. 3. Al(NO3)3. 4. K2S. 5. CH3COONH4. Một dung dịch có nồng độ ion hiđroxit là 1 × 10-5M thì nồng độ ion hiđro trong dung dịch này là bao nhiêu? Nhôm hiđroxit là chất lưỡng tính có thể tác dụng với axit và bazơ nào trong 4 chất sau: Ba(OH)2; NH4OH; H2SO4; H2CO3? Hằng số phân li nào sau đây biểu thị cho axit mạnh nhất? Chọn câu trả lời sai trong các mệnh đề sau: Có bốn dung dịch đựng riêng trong bốn lọ là: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Chất duy nhất làm thuốc thử để phân biệt bốn dung dịch trên bằng một phản ứng là: Trộn 100 (ml) dung dịch H2SO4 với 100 (ml) dd NaOH có pH = 12. Dung dịch thu được có pH = 2. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4ban đầu. Dãy các dung dịch có cùng số nồng độ mol sau được xếp theo chiều tăng dần về độ pH à: Theo thuyết Areniut, sản phẩm của phản ứng giữa axit và bazơ là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.806
Thành viên mới nhất huy-nguyen