hóa học 11
Sự điện li
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Xét các dung dịch: X1: CH3COONa. X2: NH4Cl. X3: Na2CO3. X4: NaHSO4. X5: NaCl. Các dung dịch có pH ≥ 7 là: Nếu phương trình phản ứng dạng phân tử như sau: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O Thì phương trình ion thu gọn sẽ có dạng: Trong phương trình điện li: H2O + H2O  H3O + OH- Nước có vai trò là chất: Cho hấp thụ hết 1,12 lít khí Cl2 (đktc) vào 1 lít dung dịch NaOH 0,1M. Thêm tiếp vài giọt quỳ tím sau đó đun sôi dung dịch. Hãy cho biết màu của dung dịch trước và sau khi đun sôi (Biết rằng khi đun sôi NaClO phân hủy thành NaCl + O2). Chọn câu đúng nhất trong các mệnh đề sau: Ba dung dịch có cùng nồng độ mol/l: NH3 (1); NaOH (2); Ba(OH)2 (3). pH của ba dung dịch này được xếp tăng dần theo dãy: Dung dịch A chứa 2 axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M. Dung dịch B chứa 2 bazơ NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch B vào 100ml dung dịch A để được dung dịch mới có pH = 7: Chọn câu đúng? Độ pH của dung dịch CH3COOH 0,1M là: Dung dịch axit yếu có cùng nồng độ mol với dung dịch axit mạnh, thì dung dịch axit yếu có: Hãy chọn đáp án đúng: Cho một giọt quỳ tím vào các dung dịch muối sau: NH4Cl; Al2(SO4)3; K2CO3; KNO3. Dung dịch sẽ có màu đỏ là các dung dịch: Độ điện li α của CH3COOH trong dung dịch 0,01 M là 4,25%. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch này là: Thêm 900 ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH = 2 thu được dung dịch A. Hỏi dung dịch A có pH bằng bao nhiêu? Hòa tan 14,28 gam Na2CO3.10H2O vào 200 gam H2O. Nồng độ % (khối lượng) của dung dịch là: Giá trị của pH là bao nhiêu khi trung hòa hoàn toàn một dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH? Chọn phát biểu sai: Tính nồng độ mol/l của ion CH3COO– trong dung dịch CH3COOH 1,2M. Biết độ điện li α của axit là 1,4%: Cặp dung dịch chất nào sau đây khi trộn với nhau thì phản ứng trao đổi ion xảy ra hoàn toàn? Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit: Theo thuyết Areniut chất nào sau đây là axit? Cho chất A (NaHSO4) phản ứng với chất B (NaOH) theo phương trình sau:  NaHSO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O Theo thuyết Bronsted, nhận xét đúng là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.136
Thành viên mới nhất pham-dang-tien