hóa học 11
Sự điện li
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi độ pH của dung dịch: Trong các phản ứng sau: 1. NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O 2.  + 2HCl  SO2 + H2O + 2Cl- 3. H2S + CuSO4  CuS + H2SO4 4. Al(H2O)3+ + H2O  Al(OH)2+ + H3O+ Phản ứng nào là phản ứng axit - bazơ (theo thuyết Bronsted)? Đồng (II) sunfat tan vào H2O tạo thành dung dịch có màu xanh lơ, màu xanh càng đậm, nếu nồng độ dung dịch càng cao. Có 4 dung dịch được pha chế như sau (thể tích dung dịch coi bằng thể tích nước): - Dung dịch 1: 100ml H2O và 2,4 (g) CuSO4 - Dung dịch 2: 300ml H2O và 6,4 (g) CuSO4 - Dung dịch 3: 200ml H2O và 3,2 (g) CuSO4 - Dung dịch 4: 400ml H2O và 8,0 (g) CuSO4 Hỏi dung dịch nào có màu xanh đậm nhất? Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong các lọ bị mất nhãn. Thuốc thử duy nhất để có thể phân biệt ba dung dịch này là: Sự phân li của một axit yếu HA ở trạng thái cân bằng có [A–] = 2,0 × 10-3M và [HA] = 1,0M thì hằng số phân li axit Ka là: Cho các dung dịch A, B, C, D chứa các tập hợp sau: A. {Cl-, , Na+, } B. {Ba2+, Ca2+, Cl-, OH-} C. {H+, Ag+, Na+, } D. {K+, , , } Trộn hai dung dịch vào nhau thì cặp nào không có phản ứng? Một dung dịch A gồm 0,03 mol ca2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol ; 0,09 mol . Muốn có dung dịch A cần phải hòa tan hai muối nào: Kết quả nào sau đây là đúng: Chọn phát biểu sai? Trong các tiểu phân: ; ; ; H2O; Na+; Al(H2O)3+ theo lí thuyết Bronsted: Trong dung dịch A có chứa đồng thời các cation sau K+, Ag+, Fe2+, Ba2+. Biết A chỉ chứa một loại anion. Đó là anion nào trong số các anion sau: Phát biểu nào sau đây là sai? Phương trình thể hiện sự điện li hoàn toàn của KHSO4 là: Kết luận nào sau đây đúng nhất? Các chất và ion nào sau đây là chất trung tính? Cho các phản ứng sau: (1) H2SO4(loãng) + NaCl  (2) H2S + Pb(NO3)2  (3) Cu(OH)2 + ZnCl2  (4) CaCl2 + CO2 + H2O  Phản ứng nào có thể xảy ra được? Các chất và ion nào sau đây là chất lưỡng tính? Chất lưỡng tính là chất: Dung dịch NaCH3COO trong nước có tính bazơ vì dung dịch này có: Phản ứng giữa axit và bazơ là một phản ứng: Độ pH của dung dịch CH3COOH 0,1M là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.977
Thành viên mới nhất giang-truong