Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các tập hợp ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch? Hoà tan 10,6 gam Na2CO3 và 6,9 gam K2CO3 vào nước thu được dd X. Thêm từ từ m gam dd HCl  5% vào X thấy thoát ra 0,12 mol khí. Giá trị của m là: Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M và H2SO4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa  NaOH 3M và Ba(OH)2 4M thì trung hoà vừa đủ. Thể tích V là: Muối nào sau đây tan trong nước tạo ra môi trường axit? Có một dung dịch chất điện li yếu, khi thay đổi nồng độ của dung dịch, thì: Cho các dung dịch muối: Na2CO3 (1), NaNO3 (2), NaNO2 (3), NaCl (4), Na2SO4 (5), CH3COONa (6), NH4HSO4 (7), Na2S (8). Những dung dịch muối làm quỳ hoá xanh là: Cho các muối sau đây:  NaNO3 ; K2CO3 ; CuSO4 ; FeCl3 ; AlCl3 ; KCl. Các dung dịch có pH = 7 là: Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,16M thu được dd X. Thêm 250 ml dd Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dd X thu được 3,94 gam kết tủa và dd Z. Giá trị của a là Tập hợp ion nào sau đây có chứa ion đối kháng với ion OH- (nếu coi rằng hai ion gây ra phản ứng trao đổi hay trung hòa là một cặp ion đối kháng)? Để trung hoà 100 gam dung dịch HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 có pH bằng 13 ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.505
Thành viên mới nhất hon-da
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn