Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2? Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 và HCl có  pH = 1, để thu được dung dịch có pH = 2 là Trộn 200 ml dd gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/lít thu được  m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 13. Giá trị của x và m lần lượt là: Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH,  SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, NH3, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là Dung dịch đường saccarozơ C12H22O11 có gía trị pH bằng bao nhiêu? Để thu được Al(OH)3 ta thực hiện thí nghiệm nào là thích hợp nhất ? Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 1 lít dung dịch HCl aM , thu được dung dịch A và a (mol) khí thoát ra . Dãy gồm cấc chất đều tác dụng với dung dịch A là Dung dịch nào sau đây đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ? Trị số pH của dung dịch axit fomic 1M (Ka = 1,77×10−4) là : Dung dịch CH3COONa 0,1M (Kb = 5,71.10−10 ) có [H+] là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.400
Thành viên mới nhất 216177125774580
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn