hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phản ứng trung hoà nào sau đây tạo ra môi trường có pH < 7? Nhóm những nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn mà hiđroxit của chúng là những bazơ mạnh? Sự khác nhau giữa dung dịch axit mạnh và dung dịch axit yếu có cùng nồng độ mol là: Chất nào trong các chất sau là chất điện li? Một dung dịch có nồng độ ion hiđroxit bằng 1 × 10-2M thì nồng độ ion hiđroni trong dung dịch đó là: Cho dung dịch X có chứa các ion sau: Na+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch này mà không đưa ion nào khác vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch X tác dụng với chất nào sau đây? Một dung dịch có nồng độ mol của H+ ([H+]) = 0,001M. Nồng độ mol của OH- của dung dịch bằng: Bazơ nào yếu nhất trong các hiđroxit sau? Xét ba nguyên tố cấu hình electron lần lượt: (X) : 1s22s22p63s1; (Y) : 1s22s22p63s2; (Z) : 1s22s22p63s23p1 Hiđroxitcủa X, Y, Z xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là: Có phương trình hóa học sau: S2- + H2O  HS- + OH- Theo thuyết Bronstet, những chất nào sau đây có vai trò của một axit?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.242
Thành viên mới nhất nhu-hao