hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 90ml nước để được dung dịch có pH = 1: Trong 100 (ml) dung dịch A có hòa tan 2,24 (ml) khí HCl (đktc). Tính độ pH của dung dịch A là: Giá trị của pH nào sau đây cho biết dung dịch có tính axit mạnh nhất: Có phương trình ion thu gọn: Ag+(dd) + Cl–(dd)  AgCl(r) là do phản ứng của: Hãy chọn đáp án đúng. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện: Tổng số hệ số các chất trong phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion thu gọn giữa dung dịch nhôm sunfat và dung dịch kali hiđroxit để tạo ra khối lượng kết tủa tối đa là: Hãy chọn đáp án đúng? Chất nào sau đây khi cho vào dung dịch A thì làm cho pH của dung dịch A thay đổi từ 10 lên 12? Dung dịch đường saccarozơ C12H22O11 có gía trị pH bằng bao nhiêu? Một dung dịch nước của natri cacbonat có pH > 7 bởi: Có một dung dịch chất điện li yếu, khi thay đổi nồng độ của dung dịch, thì:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.847
Thành viên mới nhất nguyen-hoang