Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho độ tan của AgNO3 ở 600C là 525 gam. Nồng độ dung dịch AgNO3 bão hòa ở nhiệt độ này là: Cho các phản ứng sau : C2H5OH  +  CH3COOH   ⇄   CH3COOC2H5      +    H2O       (1) C2H5OH   +   Na    →     C2H5ONa    +      12H2O                   (2) 2C2H5OH    →140oCH2SO4  C2H5OC2H5            +    H2O                         (3) C2H5OH      +   CuO  →to   CH3CHO    +    Cu   +   H2O            (4)   Các phản ứng làm phân cắt liên kết O–H của ancol etylic là : Có các dung dịch: NaCl, Ba(OH)2, NH4HSO4, HCl, H2SO4, BaCl2. Chỉ dùng dung dịch Na2CO3 nhận biết được mấy dung dịch ? phương trình điện li nào dưới đây viết đúng: Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ba[Al(OH)4]2. Hãy cho biết hiện tượng nào sau đây xảy ra ? Dung dịch nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? Trộn lẫn 3 dd H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl; 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 300ml dung dịch X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch Z có pH = 2. Giá trị của V là Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 vào 50 ml dung dịch NaOH thu được 1,56 gam kết tủa và dung dịch X. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là Có các lọ riêng biệt đựng các dung dịch không màu: AlCl3, ZnCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl. Chỉ dùng dung dịch nào dưới đây để phân biệt các lọ mất nhãn trên ? Hòa tan 25 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 175 gam H2O thu được dung dịch muối có nồng độ là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn