Ghi nhớ bài học |

Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit- bazơ

I. Nước là chất điện li rất yếu:

1. Sự điện li của nước:

- Nước là chất điện rất yếu.

Pt điện li: H2O ⇔ H+ + OH-

2. Tích số ion của nước:

- Ở 25OC, hằng số  gọi là tích số ion của nước.

 KH2O = [H+]. [OH -]   = 10-14

→ [H+] = [OH -] = 10-7

- Nước là môi trường trung tính, nên môi trường trung tính là môi trường trong đó

[H+] = [OH] = 10-7

3. Ý nghĩa tích số ion của nước:

a) Trong mt axít:

-Vd: tính [H+]  và [OH -]  của dd HCl

         HCl  →      H+      + Cl-

       10-3 M      10-3 M    

=> [H+] = [HCl] = 10-3

=>[OH-] =  = 10-11M

=> [H+] > [OH-] hay [H+] >10-7 M.

 b) Trong mt bazơ:

-Vd: Tính [H+] và [OH-] của dung dịch NaOH 10-5 M

     NaOH →   Na+ + OH-

   10-5 M        10-5 M

=> [OH-] = [NaOH] = 10-5 M

=> [H+] = = 10-9 M  

=>[OH-] > [H+

* Vậy [H+] là đại lượng đánh giá độ axít, dộ bazơ của dung dịch.

Mt trung tính: [H+]  = 10-7 M

Mt bazơ  :       [H+]  <10-7 M

Mt axít:          [H+]  > 10-7 M 

 II. Khái niệm về PH chất chỉ thị axít – bazơ:

1. Khái niệm pH:

[H+]  = 10-PH M  hay pH= -lg [H+]

Nếu [H+]   = 10-a M  thì pH = a

Vd: [H+]   = 10-3 M => pH=3 mt axít

[H+] = 10-11 M => pH = 11: mt bazơ

[H+]= 10-7 M => pH = 7:môi trường trung tính.

 2. Chất chỉ thị axít – bazơ :

- Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch

Vd: Quỳ tím, phenolphtalein chỉ thị vạn năng. 

Image result for Chất chỉ thị màu  quỳ tím

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 188.031
Thành viên mới nhất to-uyen
Thành viên VIP mới nhất nguyen-khanhVIP