Ghi nhớ bài học |

Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit- bazơ

I. Nước là chất điện li rất yếu:

1. Sự điện li của nước:

- Nước là chất điện rất yếu.

Pt điện li: H2O ⇔ H+ + OH-

2. Tích số ion của nước:

- Ở 25OC, hằng số  gọi là tích số ion của nước.

 KH2O = [H+]. [OH -]   = 10-14

→ [H+] = [OH -] = 10-7

- Nước là môi trường trung tính, nên môi trường trung tính là môi trường trong đó

[H+] = [OH] = 10-7

3. Ý nghĩa tích số ion của nước:

a) Trong mt axít:

-Vd: tính [H+]  và [OH -]  của dd HCl

         HCl  →      H+      + Cl-

       10-3 M      10-3 M    

=> [H+] = [HCl] = 10-3

=>[OH-] =  = 10-11M

=> [H+] > [OH-] hay [H+] >10-7 M.

 b) Trong mt bazơ:

-Vd: Tính [H+] và [OH-] của dung dịch NaOH 10-5 M

     NaOH →   Na+ + OH-

   10-5 M        10-5 M

=> [OH-] = [NaOH] = 10-5 M

=> [H+] = = 10-9 M  

=>[OH-] > [H+

* Vậy [H+] là đại lượng đánh giá độ axít, dộ bazơ của dung dịch.

Mt trung tính: [H+]  = 10-7 M

Mt bazơ  :       [H+]  <10-7 M

Mt axít:          [H+]  > 10-7 M 

 II. Khái niệm về PH chất chỉ thị axít – bazơ:

1. Khái niệm pH:

[H+]  = 10-PH M  hay pH= -lg [H+]

Nếu [H+]   = 10-a M  thì pH = a

Vd: [H+]   = 10-3 M => pH=3 mt axít

[H+] = 10-11 M => pH = 11: mt bazơ

[H+]= 10-7 M => pH = 7:môi trường trung tính.

 2. Chất chỉ thị axít – bazơ :

- Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch

Vd: Quỳ tím, phenolphtalein chỉ thị vạn năng. 

Image result for Chất chỉ thị màu  quỳ tím

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.502
Thành viên mới nhất rtrtrtrrtrtrtrtrtrtrt
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn