Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

A. BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG: I. Cấu tạo, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp: 1. Cấu tạo: Đối với  benzen 2. Dãy đồng dẳng của benzen: 3. Đồng phân , danh pháp: Vd:Viết các đồng phân hiđrocacbon thơm và gọi tên hợp chất có CTPT C9H12? - Chú ý đối với tên hệ thống: Nếu vòng benzen có nhiều nhánh ( thế) phải đánh số vị trí các nhóm thế sao cho tổng số vị trí các nhóm thế là nhỏ nhất . Các nhóm thế đọc theo thứ tự A,  II. Tính chất vật lí: - Các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng hoặc rắn. Có ts, tnc tăng theo M. - Các hiđrocacbon thơm thể lỏng thường có mùi đặc trưng, nhẹ ít tan, có khả năng tan trong dung môi hữu cơ. II. Tính chất hóa hoc: 1. Phản ứng thế: a) Thế ở nguyên tử H của vòng benzen: * Phản ứng với halogen. * Phản ứng với axit nitric: Trong điều kiện trên toluen ( hoặc các ankylbenzen ) thế chủ yếu ở vị trí ortho và para so với vị trí nhóm ankyl. - Đối với toluen:  - Qui tắc thế: Các ankylbenzen dễ tham gia p/ứ thế nguyên tử H của vòng benzen  hơn benzen và sự thế ưu tiên vị trí ortho và para so với vị trí nhóm ankyl. b. Thế ở nguyên tử H của mạch nhánh: 2. Phản ứng cộng: a) Cộng hiđro:   3. Phản ứng oxi hoá: a.Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn: b.Phản ứng oxi hoá hoàn toàn: CnH2n -6  +  3n-32O2 →  nCO2 + (n-3) H2O  

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 88.002
Thành viên mới nhất kieu-oanh-ntn