hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây đúng? Liên kết hóa học trong phân tử HCl là: Liên kết trong kim loại được đặc trưng bởi: Chỉ ra giá trị lớn nhất của các liên kết hoá trị có thể được tạo thành bởi một nguyên tố có cấu hình electron ngoài cùng 3s23p4? Cho các nguyên tố Na (Z = 11), K (Z = 19) và Al (Z = 13). Trong các oxit tương ứng, liên kết nào là phân cực nhất? Công thức cấu tạo của phân tử HCl là: Hiđrotrioxit là một hợp chất không bền nhưng có thể tách riêng một lượng nhỏ. Trong các công thức cấu tạo dưới đây, công thức nào là hợp lí cho phân tử chất này: Khả năng của một nguyên tử hút các electron của một nguyên tử khác trong liên kết được mô tả: Cộng hoá trị của cacbon và oxi trong phân tử CO2 là: Cho các phân tử sau: C2H2 (1), BF3 (2), BeCl2 (3), C2H4 (4), CH4 (5), Cl2 (6), H2 (7), H2O (8), NH3 (9), HCl (10). Trong các phân tử trên sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ sự lai hoá sp các AO hoá trị là:   Liên kết hóa học trong phân tử Cl2 là: Phân tử CH4 lai hóa kiểu: Có thể tìm thấy liên kết ba trong phân tử nào? Cho các phân tử và ion sau NH4+ (1), NH3 (2), BF3 (3), SO2 (4), C2H2 (5), NF3 (6). Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion trên lai hoá sp2 là:   Cho các ion sau: NO3-, SO42-, CO32-, Br-, NH4+. Số electron trong mỗi ion trên lần lượt là: Cho 3 nguyên tố X (ns1), Y (ns2p1), Z (ns2np5) với n = 3 là lớp electron ngoài cùng của X, Y, Z. Câu trả lời nào sau đây là sai: Số oxi hóa của Mn trong K2MnO4 là: Cho phân tử các chất: CH4, CaO, MgO, AlN, NaBr, BCl3, AlCl3. Chiều tăng dần độ phân cực liên kết của các nguyên tố trong các chất trên là dãy nào sau đây: Anion X- có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Liên kết giữa nguyên tử của nguyên tố X với liti kim loại thuộc loại liên kết nào sau đây:   Dãy chỉ chứa các nguyên tố có liên kết cộng hóa trị là: Cho các phân tử sau: SCl2, OF2, OCl2 số phân tử có cấu trúc hình chữ V là: Trong ion NH4+ có các loại liên kết nào? Phân tử SF6 có cấu trúc hình học dạng:   Trong công thức CS2 tổng số đôi electron lớp ngoài cùng của C và S chưa tham gia liên kết là: Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns2np5. Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây: Chọn sơ đồ nửa phản ứng đúng trong các sơ đồ dưới đây: Số oxi hóa của Cl trong CaOCl2 là: Cho các hợp chất hoặc ion sau: CaO (1), CuCl2 (2), Ca(OH)2 (3), NaClO3 (4), H2S (5), SO42- (6), Na2SO3 (7). Trong các phân tử hoặc ion đó thì phân tử hoặc ion có liên kết ion là: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tố A là 3s1 còn nguyên tố B là 3s23p5. Vậy liên kết giữa A và B thuộc loại liên kết gì ? Liên kết ion được tạo thành:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 rongnuoc18 nkokpe duongminh92

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.382
Thành viên mới nhất mjnhquj