Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 2 ion XY32- và XY42-. Tổng số proton trong XY32- và XY42- lần lượt là 40 và 48. X và Y là nguyên tố nào sau đây: Phân tử KF có kiểu liên kết: Số liên kết phối trí trong phân tử HNO3 là: Nguyên tố A có 2 electron hóa trị, nguyên tố B có 5 electron hóa trị . Công thức của hợp chất tạo bởi A và B có thể là : Hợp chất nào dưới đây chỉ có liên kết cộng hóa trị? Hãy chọn phát biểu đúng: Cho các hợp chất sau: K2SO4 (1), CaOCl2 (2), Mg(NO3)2 (3), Fe(HCO3)2 (4). Trong các hợp chất trên, hợp chất nào có liên kết ion, cộng hoá trị:   Số oxi hóa của kim loại Mn, Fe trong FeCl3, S trong SO3, P trong PO43– lần lượt là: Hoàn thành nội dung sau : “Bán kính nguyên tử...(1) bán kính cation tương ứng và ... (2) bán kính anion tương ứng”. Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns² np4. Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố hiđrô thuộc loại liên kết nào sau đây? Các chất trong phân tử có liên kết Ion là Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện, người ta có thể phân các loại liên kết giữa các nguyên tử thành: Cặp chất nào sau đây mỗi chất trong cặp chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho nhận): Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau: ZH = 1; ZO = 8; ZN = 7; ZP = 15; ZB = 5; ZS = 16; ZAl = 13. Những nhóm hợp chất nào dưới đây không tuân theo quy tắc bát tử? Dãy gồm các phân tử có cùng một kiểu liên kết : Phân tử BrF5 có cấu trúc hình học dạng: Liên kết hoá học trong phân tử HCl là : Trong phân tử CH4 nguyên tử C có cộng hóa trị là: Dãy chất được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử :

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.928
Thành viên mới nhất quanghieu1309y0206
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP