Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tên gọi của ion SO42- là: Khi hình thành liên kết trong phân tử Cl2 theo phương trình: Cl + Cl → Cl2 thì hệ   Cho biết độ âm điện của O là 3,44 và của Si là 1,90. Liên kết trong phân tử SiO2 là liên kết Số oxi hóa của Cl trong Ca(OCl)2 là: Theo quy tắc bát tử, nguyên tử S trong phân tử SO3 có cộng hoá trị là: Cộng hoá trị của nitơ trong hợp chất nào dưới đây là lớn nhất? Liên kết cộng hóa trị là liên kết hóa học được hình thành từ hai nguyên tử: Theo quy tắc bát tử thì công thức cấu tạo của phân tử SO2 là: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 thuộc loại liên kết Hóa trị của C trong hợp chất CaC2 là Cho các hợp chất LiCl, NaF, CCl4, KBr. Hợp chất có liên kết cộng hóa trị là:  Trong ion Na+: lon NH4+ có cấu trúc hình học dạng: Hợp chất M tạo bởi hai nguyên tố X, Y, trong đó X, Y có số oxi hoá cao nhất trong các oxit là +nO, +mO và có số oxi hoá âm trong các hợp chất với hiđro là -nH, -mH và thỏa mãn các điều kiện: |nO| = |nH| và |mO| = 3|mH|. Biết rằng X có số oxi hoá cao nhất trong M, công thức phân tử của M là công thức nào sau đây: Điện hóa trị của các nguyên tố O, S ( thuộc nhóm VIA) trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA  đều là:   Dãy các chất nào chỉ chứa liên kết đơn? Các nhóm hợp chất nào có cùng bản chất liên kết? Liên kết Ion là liên kết được tạo thành Cho các phân tử giả định sau: PF5; PCl5; NF5;  AsF5; SF6; BrF7; IF5; ClF3; OF6; I7F. Hỏi có bao nhiêu phân tử có thế tồn tại? Khi hình thành liên kết trong phân tử CaCl2:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn