hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử nguyên tố X có hai electron hóa trị, nguyên tử nguyên tố Y có năm electron hóa trị. Công thức phân tử của chất tạo bởi X và Y là: Dãy chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử? Cho 2 ion XY32- và XY42-. Tổng số proton trong XY32- và XY42- lần lượt là 40 và 48. X và Y là nguyên tố nào sau đây: Nguyên tố nào dưới đây có số oxi hóa duy nhất? Kết luận nào sau đây sai? A. Liên kết trong phân tử NH3, H2O, H2S là liên kết cộng hoá trị phân cực. B. Liên kết trong phân tử BaF2 và CsCl là liên kết ion. C. Liên kết trong phân tử CaS và AlCl3 là liên kết ion vì được hình thành giữa kim loại và phi kim. D. Liên kết trong phân tử Cl2, H2, O2, N2 là liên kết cộng hoá trị không cực. Dãy gồm các phân tử có cùng một kiểu liên kết: Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau: ZH = 1; ZO = 8; ZN = 7; ZP = 15; ZB = 5; ZS = 16; ZAl = 13. Những nhóm hợp chất nào dưới đây không tuân theo quy tắc bát tử? Cho các phân tử sau: AlCl3, CO2, NO2, SO2. Số phân tử có thể đime hóa là: Cho biết độ âm điện của O là 3,44 và của Si là 1,90. Liên kết trong phân tử SiO2 là liên kết: Phân tử H2O có góc liên kết bằng 104,5° do nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa: Hóa trị trong hợp chất ion được gọi là: Cho các ion sau: NO3- (1), SO42- (2), CO32- (3), ClO4- (4), PO43- (5), NO2- (6). Trong các ion trên, liên kết cho nhận có trong các ion sau là: Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 8, 16, 19. Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong hợp chất với hiđro của các nguyên tố là dãy nào sau đây? Phân tử nào sau đây có các nguyên tử đều nằm trên một đường thẳng? Cho các hợp chất sau: K2SO4 (1), CaOCl2 (2), Mg(NO3)2 (3), Fe(HCO3)2 (4). Trong các hợp chất trên, hợp chất nào có liên kết ion, cộng hoá trị:   Cho các phân tử sau: F2O; NH3; BF3. Có bao nhiêu phân tử có dạng hình học bát diện? Liên kết trong phân tử nào được hình thành nhờ sự xen phủ p - p? Cho các phân tử: CO2, BeH2, H2O, NH3, số phân tử mà các nguyên tử nằm trên một đường thẳng là: Cho dãy oxit sau: K2O, CaO, Al2O3, SiO2, SO3, Cl2O7, P2O5, trong các oxit trên, liên kết trong phân tử oxit nào thuộc liên kết cộng hoá trị? Cho các chất sau: CaCl2, K2S, CaS, Al2S3, AlCl3, KF. Liên kết cộng hoá trị phân cực có trong các chất nào sau đây:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.137
Thành viên mới nhất bui-ngoc-ha