hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các liên kết trong phân tử nitơ gồm:   Hai nguyên tố X và Y đều ở nhóm A, X tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro. Số electron ngoài cùng của nguyên tử Y bằng số lớp electron của nguyên tử X. Số hiệu nguyên tử của X bằng 7 lần số hiệu nguyên tử của Y. X và Y có thể tạo thành hai hợp chất M và N. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử M thuộc loại liên kết nào sau đây:   Lai hóa sp3 là sự tổ hợp: Liên kết cộng hóa trị không có cực được hình thành: Các nhóm hợp chất nào có cùng bản chất liên kết? Hình dạng của phân tử CH4, BF3, H2O, BeH2 tương ứng là: Phát biểu nào sau đây đúng? Khi các nguyên tử liên kết với nhau để tạo phân tử thì dù liên kết theo loại nào vẫn phải tuân theo nguyên tắc: Hợp chất X gồm 2 nguyên tố là A có Z = 16 và B có Z = 8. Trong X, A chiếm 40% về khối lượng. Các loại liên kết trong X là:   Cho các phân tử H2S (1), H2O (2), CaS (3), CsCl (4), BaF2 (5), NH3 (6). Độ phân cực của các liên kết trong các phân tử trên tăng theo chiều nào sau đây (độ âm điện của Cs = 0,79, Ba = 0,89, Cl = 3,16, Ca = 1, Al = 1,61, F = 3,98, N = 3,04, O = 3,44, S = 2,58, H = 2,20): Cho các phân tử và ion CO, NO+, CN-, số liên kết σ và liên kết  trong các hợp chất và ion trên là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.578
Thành viên mới nhất le-minh-vuong