Bài trắc nghiệm số 9
hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phân tử nào có cấu tạo phối trí cần thiết để mô tả thỏa đáng sự liên kết? Phân tử nào sau đây vi phạm quy tắc bát tử? Cho phân tử các chất sau: AgCl, N2, HBr, NH3, H2O2, NH4NO2. Trong các phân tử trên, phân tử nào có liên kết cho nhận: Cho các phân tử và ion sau NH4+ (1), NH3 (2), BF3 (3), SO2 (4), C2H2 (5), NF3 (6). Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion trên lai hoá sp3 là:   Chọn một phát biểu sai dưới đây về liên kết trong phân tử HCl: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Liên kết giữa nguyên tử của nguyên tố R với nguyên tử của nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây: Phân tử nào sau đây chỉ có liên kết xích ma? Chỉ ra nội dung sai? Hợp chất nào dưới đây chỉ có liên kết cộng hóa trị? Cho các phân tử sau: C2H2 (1), BF3 (2), BeCl2 (3), C2H4 (4), CH4 (5), Cl2 (6), H2 (7), H2O (8), NH3 (9), HCl (10). Trong các phân tử trên sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ sự lai hoá sp3 các AO hoá trị là:  

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.976
Thành viên mới nhất tangocbich99