hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các phân tử C2H6, C2H4, C2H2, C3H6, C3H4. Số phân tử có các nguyên tử cácbon cùng nằm trên một đường thẳng là: Muối nào thích hợp cho cả hai liên kết ion và liên kết cộng hoá trị? (I) NH4Br và (II) NaNO2 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Cho các phân tử sau: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Trong các phân tử này, liên kết trong phân tử mang nhiều tính chất ion nhất? Liên kết ion khác liên kết cộng hóa trị do đặc tính: Số oxi hóa của một nguyên tố là: Dãy nào trong các dãy hợp chất dưới đây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần: Cộng hoá trị của nitơ trong hợp chất nào dưới đây là lớn nhất? Phân tử NCl3 có cấu trúc hình học dạng: Cho các chất sau: kim cương, O2, N2, H2O, CO2, khí hiếm. Nếu ở nhiệt độ thấp thì trong số các chất trên, chất có mạng tinh thể phân tử là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.925
Thành viên mới nhất tran-chi