hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Năng lượng ion hóa của nguyên tử là: Nguyên tử nguyên tố X (Z = 20) có điện hóa trị trong hợp chất với nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA là: Cho các phân tử sau: H2O; NH3; CH4; CO2; BeCl2. Số phân tử có kiểu lai hóa sp3 là: Liên kết hóa học trong phân tử HCl được hình thành do: Trong các phân tử N2, NaCl, HNO3, H2O2 phân tử có liên kết cho - nhận là:   Trong phân tử nitơ có: Phân tử BrF5 có cấu trúc hình học dạng: Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo hợp chất cộng hoá trị? Dãy nào trong các dãy hợp chất hóa học dưới đây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần? Nguyên tử trung tâm trong phân tử nào sau đây không tuân theo quy tắc bát tử?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.352
Thành viên mới nhất huyen-nguyen