hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Liên kết hóa học được tạo thành từ cation và anion được gọi là: Dãy gồm tất cả các nguyên tử có cùng kiểu liên kết là: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu cho dưới đây: Nếu nguyên tử X có 3 electron hóa trị và nguyên tử Y có 6 electron hóa trị, công thức cần có của hợp chất ion đơn giản nhất gồm X và Y là: Cặp nguyên tố nào sau đây liên kết phân cực nhất? Cho các phân tử sau: C2H2 (1), BF3 (2), BeCl2 (3), C2H4 (4), CH4 (5), Cl2 (6), H2 (7), H2O (8), NH3 (9), HCl (10). Trong các phân tử trên sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ sự lai hoá sp2 các AO hoá trị là:   Hai nguyên tố X và Y nằm trong cùng một hàng của bảng tuần hoàn và có theo thứ tự 1 và 6 electron ở lớp ngoài cùng. Nếu giữa X và Y hình thành hợp chất thì liên kết trong phân tử XY thuộc loại liên kết nào sau đây: Cho phân tử các chất sau: Cl2O, F2O, ClF, NCl3, NF3, NO. Trong những phân tử trên, phân tử có liên kết ít phân cực nhất, có liên kết phân cực nhất là những phân tử nào sau đây: Cho các phân tử sau: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Trong các phân tử trên, liên kết phân tử nào mang nhiều tính chất ion nhất? Số liên kết phối trí trong phân tử HNO3 là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.187
Thành viên mới nhất hongg-ngo