hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi hình thành liên kết trong phân tử Cl2 theo phương trình: Cl + Cl → Cl2 thì hệ   Để điện phân nóng chảy một hợp chất vô cơ thì hợp chất đó phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: trạng thái rắn ở điều kiện thường. có nhiệt độ nóng chảy không quá cao hoặc tạo với phụ gia thành chất có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, bền ở nhiệt độ nóng chảy hoặc cao hơn. Phân tử nào sau đây không thế điện phân ở trạng thái nóng chảy? Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất hình thành giữa các nguyên tố này là: Theo quy tắc bát tử, nguyên tử S trong phân tử SO3 có cộng hoá trị là: Hợp chất nào dưới đây có chứa đồng thời cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ion? Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hoá trị phân cực? Số liên kết phối trí trong H2CO3 là: Cho nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng 20, nguyên tố Y có điện tích hạt nhân bằng 17. Hãy cho biết giữa hai nguyên tử của hai nguyên tố này có thể tạo thành liên kết gì? Phát biểu nào sau đây đúng: A. Bậc liên kết là số liên kết cộng hoá trị giữa 2 nguyên tử. B. Đốì với hai nguyên tử xác định, bậc liên kết càng lớn, độ bền liên kết tăng và độ dài liên kết giảm. C. Cộng hoá trị của một nguyên tố là số liên kết giữa một nguyên tử của nguyên tố đó với các nguyên tử khác trong phân tử. D. A, B, C đều đúng Phân tử PCl5 có cấu trúc hình học dạng:  

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.171
Thành viên mới nhất phan-nhi