hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dãy nguyên tố nào dưởi đây được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại (từ trái qua phải)? Số nguyên tố hóa học trong chu kì 4 và 5 là: A, B, C, D, E, F là sáu nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63. Nguyên tố có điện tích nhỏ nhất là: Một nguyên tố R có hoá trị trong oxit bậc cao nhất bằng hoá trị trong hợp chất khí với hiđro, phân tử khối oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hiđro. R là nguyên tố nào sau đây? Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là: X, Y là những nguyên tố có hợp chất khí với hiđro có công thức XHa, YHa (phân tử lượng chất này gấp đôi chất kia). Oxit cao nhất có công thức Y2Ob ; Y2Ob (phân tử lượng khác nhau 34 đvc). Vậy X và Y là:   Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA, 6g M tác dụng hết với nước thu được 6,16 lít khí H2 đo ở 27,3°C, 1 atm, M là nguyên tố nào sau đây:  Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải thì:   Cho hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32. Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp đôi trị số điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố đó. X và Y là nguyên tố nào sau đây: Hai nguvên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Cation M3+ có 21 electron, cấu hình electron của nguyên tố M2+ là: Cho các nguyên tố A, B, C, D, E, F lần lượt có cấu hình electron như sau: a) 1s2 2s2 2p6 3s2  d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 f) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Các nguyên tố nào thuộc chu kì 3:   A, B và C là 3 nguyên tố liên tiếp thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn (sắp xếp theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần). Electron cuối của A và B cùng điền vào một phân lớp, còn C thì không, C là:  Nguyên tố ở chu kì 5, nhóm VIIA có cấu hình electron hóa trị là: Cho các chất và ion sau: Fe, Fe2+, Fe3+. Thứ tự sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính là: Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn: A. Khối lượng nguyên tử B. Số lớp electron C. Thành phần các oxit, hiđroxit cao nhất D. Hoá trị cao nhất với oxi E. Số electron lớp ngoài cùng.  Electron cuối cùng của nguyên tố M điền vào phân lớp 3d3. Số electron hoá trị của M là: Cho các nguyên tố: Mg(12), Al(13), Si(14), P(15), Ca(20). Các nguyên tố thuộc cùng chu kỳ là: Cho các vi hạt sau: Ne, Na+, F-. Khẳng định về bán kính nào là đúng?  Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: X là nguyên tố có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị cao nhất với hiđro. X được ứng dụng nhiều trong công nghệ bán dẫn. Số nguyên tố thỏa mãn điều kiện trên là: X và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23. Ở điều kiện thường chúng tác dụng được với nhau. X và Y là:    Nguyên tử của nguyên tố M tạo được cation M2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:    Cation M+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p6. Trong bảng tuần hoàn M thuộc: Xét các nguyên tố Cl, Al, Na, P, F. Dãy thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử nào sau đây đúng: A và B là hai nguyên tố ở 2 nhóm kế tiếp thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 31. Điện tích của hai nguyên tố A và B là: Mệnh đề nào sau đây sai: A. Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó trong phân tử. B. Độ âm điện và tính phi kim của một nguyên tử biến thiên tỉ lệ thuận với điện tích hạt nhân nguyên tử. C. Độ âm điện và tính phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. D. Nguyên tử của một nguyên tố có độ âm điện càng lớn, tính phi kim của nó càng lớn. Tính chất hoá học của nguyên tố trong cùng một nhóm B giống nhau vì: Nguyên tố M có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s2 3p64s1 vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? A. Khối lượng nguyên tử. B. Số electron lớp ngoài cùng. C. Hoá trị cao nhất với oxi. D. Số lớp electron. E. Số electron trong nguyên tử. G. Thành phần và tính chất của các oxit, hiđroxit cao nhất. H. Số proton trong hạt nhân nguyên tử.

Thành viên đã làm bài (4)
nkokpe duongminh92 kig2k baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.976
Thành viên mới nhất tangocbich99