hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử của một nguyên tố  có electron lớp ngoài cùng là 5f3 6d1 7s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Nguyên tố X có cấu hình eleetron hóa trị là [Kr]4d25s2. Chu kì và nhóm là của X là: Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì thuộc bảng tuần hoàn, có tổng điện tích dương hạt nhân là 25. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:   Cấu hình electron của Co3+ là: Trong một chu kì, số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào? Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây: X, Y, Z là ba kim loại liên tiếp nhau trong một chu kì. Tổng số khối của chúng là 74. X, Y, Z lần lượt là những kim loại nào sau đây: Cho các phát biểu sau: 1. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử không đổi khi điện tích hạt nhân tăng. 2. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 3. Trong một nhóm, bán kính nguyên tử giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 4. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 5. Trong một nhóm, bán kính nguyên tử tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Số phát biểu đúng là: Tổng số proton, nơtron, electron trong ion  lần lượt là:  Cho các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron ngoài cùng lần lượt: của X là (n-1)p4, của Y np4 và của Z(n+1)s1. Với n = 3, vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lượt là: Số electron độc thân trong nguyên tử Mn (Z = 25) ở mức năng lượng cao nhất của nó là: Nguyên tố M thuộc nhóm A. Trong phản ứng oxi hoá-khử, M tạo ion M3+ có 37 hạt gồm proton, nơtron, electron. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Nguyên tố R có hóa trị cao nhất với oxi là a và hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là a. Cho 8,8g oxit cao nhất của R tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 21,2 g một muối trung hoà. Vậy R là: Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ~ 3s23p5. Cấu hình electron của ion được tạo thành từ X là: Có hai khí A và B, A là hợp chất của nguyên tố X với oxi. B là hợp chất của nguyên tố Y với hiđro. Trong một phân tử A hay B chỉ có một nguyên tử X hay Y. Trong A, O chiếm 50%, trong B hiđro chỉ chiếm 25% về khối lượng. X và Y là:  Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Hãy xác định câu sai trong các câu sau khi nói về nguyên tử X. Cho cấu hình electron của Fe là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Cấu hình electron của ion Fe3+ là: Nguyên tố N có Z = 37, vị trí của nguyên tố N trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Nguyên tố R có hợp chất với hiđro là H2R2O7. Trong hợp chất oxit cao nhất của R thì R chiếm 52% khối lượng. Cấu hình electron của R là:  Nguyên tố X nằm ở ô thứ 26 của bảng tuần hoàn, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 duongminh92 nkokpe kig2k

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.453
Thành viên mới nhất lam-oppas