hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử X, Y bằng 30. X, Y là nguyên tố nào sau đây?   Nguyên tố thuộc chu kì và nhóm nào trong bảng tuần hoàn thì có cấu hình electron hóa trị là 4s1?  Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit tăng dần ? Nguyên tố nào sau đây có tính chất giống nhất với photpho? Một hợp chất ion có công thức XY. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai chu kì kế cận nhau trong bảng tuần hoàn. X thuộc nhóm IA hoặc IIA, còn Y thuộc VIA hoặc VIIA. Biết tổng số electron trong XY bằng 20. XY là hợp chất nào sau đây: Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây: Cation M+ có 18 electron, cấu hình electron của nguyên tố M là: Tỉ lệ phân tử khối của sunfua của nguyên tố R thuộc nhóm IVA so với phân tử khối của bromua của R là 1000 : 3771. Vậy R là: Khi các nguyên tố S, Se và Cl được sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử, sự sắp xếp nào sau đây là đúng? Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là: 17: 40. Giá trị nguyên tử khối của R là: Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố, mà nguyên tử của các nguyên tố này có cùng: Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm (VIIB). Cấu hình electron nguyên tử của X là:   Cho cấu hình electron của các hạt vi mô sau: X2+: 1s22s22p6 Y2+: 1s22s22p63s23p63d3 Z: 1s22s22p63s23p5 T3-: 1s22s22p63s23p6 M2-: 1s22s22p6     Các nguyên tố thuộc chu kì 3 là: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2, hợp chất với hiđro của R chứa 75% khối lượng R. R là: Một nguyên tố với cấu hình electron [Xe] 4f14 5d7 6s2 thì nguyên tố đó là: Electron cuối cùng của nguyên tố M điền vào phân lớp 3d3. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là: Ạ, B là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết ZA + ZB = 32 (Z là số hiệu nguyên tử). Số proton trong nguyên tử nguyên tố A, B lần luợt là: Trong hợp chất XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức của XY là:  Cho các chất và ion sau: Ca2+, S2- ,K+, Ar, Cl-. Thứ tự sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính là: Cho các mệnh đề sau: 1. Độ âm điện của nguyên tử một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hoá học. 2. Độ âm điện và tính phi kim của một nguyên tử biến thiên tỉ lệ thuận với điện tích hạt nhân nguyên tử. 3. Nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện càng lớn, tính phi kim càng mạnh. 4. Trong một nhóm A, độ âm điện tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. Số mệnh đề phát biểu đúng là:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 nkokpe duongminh92 kig2k

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 71.796
Thành viên mới nhất thuy-duong