hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các nguyên tố xếp ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là: A và B là hai nguyên tố cùng phân nhóm chính trong bảng tuần hoàn và thuộc hai chu kì liên tiếp ZA + ZB = 32. Số proton trong A và B lần lượt là: Các kim loại hoạt động mạnh nhất trong bảng HTTH có: Nguyên tố R thuộc nhóm A. Trong oxit cao nhất R chiếm 40% khối lượng. Công thức oxit đó là: Anion X2- có 18 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hiđro (không có thêm nguyên tố khác) có 5,882% hiđro về khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây? Cho 6,5g kim loại hóa trị II tác dụng hết với 36,5g dung dịch HCl 20% thu được 42,8g dung dịch và khí H2. Kim loại đã cho là: Mệnh đề nào sau đây đúng: Cặp nào sau đây của các nguyên tố có tính chất hóa học giống nhau nhất? Cation R+ và anion X- có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. X và R ở các vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn: Trong một chu kì đi từ trái sang phải thì: Ý nghĩa vật lí của số thứ tự nguyên tố là nó xác định: Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau: X: 1s2 2s2 2p6 3s1 ; Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ; Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ;  T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Các mệnh đề nào sau đây đúng? Khẳng định nào sau đây sai? Nguyên tử nào mà trong trạng thái cơ bản của nó có số electron độc thân lớn nhất? Các nhóm A bao gồm các nguyên tố: Hòa tan một oxit của một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm II bằng lượng vừa đủ H2SO4 10% thì thu được một dung dịch muối nồng độ 11,8%. Cấu hình e của nguyên tố trên là: Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 d) 1s2 2s2 2p6 Các nguyên tố là kim loại nằm trong các tập hợp nào sau đây:   Nguyên tố R có số thứ tự là 15, vị trí của R trong bảng tuần hoàn là: Phi kim X có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng đại số bằng 2,5. Phi kim X là:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 nkokpe duongminh92 kig2k

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.605
Thành viên mới nhất thuy-linh