hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là: Cấu hình electron 1s22s22p6 không thể là của: Cho 8,8 g hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thu được dung dịch D và V lít H2. Nếu thêm 0,5 mol AgNO3 vào dung dịch D thì chưa kết tủa hết A, B. Nếu thêm 0,7 mol AgNO3 vào dung dịch D thì AgNO3 còn dư. A và B là:   Trong các mệnh đề sau: a) Nhóm B gồm cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn. b) Bảng tuần hoàn gồm 4 chu kì và 8 nhóm. c) Nhóm A chỉ gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn. d) Các nguyên tố d và f còn được gọi là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp. Số mệnh đề phát biểu đúng là: X, Y là hai chất khí. X có công thức AOx trong đó O chiếm 60% khố lượng. Y có công thức BHn trong đó mH : mB = 1 : 3. Ti khối hơi của Y so với X bằng 0,2. Vậy A và B là: Các đơn chất của các nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học tương tự nhau? X là nguyên tố có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị với hiđro. X có nhiều trong giới động vật và thực vật số nguyên tố thỏa mãn điều kiện trên là: Cho các nguyên tố A (Z = 20), B (Z = 12), C (Z = 4), D (Z = 5), E (Z = 6) và F (Z = 7). Oxit nào sau đây có tính axit mạnh nhất: Nguyên tố Y có cấu hình electron như sau: 1s22s23p63s23p64s23d104p65s1. Vị trí của Y trong hệ thống tuần hoàn là: Cho cấu hình electron của A là: 1s2...3s23p63dx4s2 Giá trị x để A ở chu kì 4, nhóm VIIIB trong bảng hệ thống tuần hoàn là: Hạt nhân nguyên tử R có điện tích bằng +32.10-19C. Nguyên tố R thuộc: Nguyên tố tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% khối lượng. Xác định nguyên tố đó: Mỗi nhóm A bao gồm những khối nguyên tố nào ? Cho các nguyên tố K, L, M, N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3, 11, 12, 13. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần thì dãy sắp xếp nào sau đây là đúng: Những nhận định sau đây, nhận định nào sai: A. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. B. Tính phi kim được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố đó dễ nhận electron để trở thành ion âm. C. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ trở thành ion âm thì nguyên tố đó có tính kim loại càng mạnh. D. Tính kim loại được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố dễ nhường electron để trở thành ion dương. Dãy kim loại xếp theo chiều tính kim loại tăng dần: Nguyên tố A có công thức của oxit cao nhất là AO2, trong đó phần trăm khối lượng của A và O bằng nhau. Nguyên tố A là: Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 17, 35. Hãy cho biết các nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố (Z < 82) có tính kim loại mạnh nhất là: Cho nguyên tố  . X có đặc điểm Biết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E như sau: A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 B: 1s2 2s2 2p6 3s1 C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D: 1s2 2s2 2p4 E: 1s2 2s2 2p5 Thứ tự tăng tính phi kim của các nguyên tố là trường hợp nào?

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 duongminh92 nkokpe kig2k

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.022
Thành viên mới nhất minh-tam