hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit tăng dần ?   Nguyên tử X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 thì ion tạo nên từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây: Cho 8,8g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IIIA, tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro ở đktc. Hai kim loại đó là kim loại nào sau đây: Nguyên tố X có số thứ tự là 26, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là: Vị trí của nguyên tử nguyên tố X có Z = 26 trong bảng tuần hoàn là: Cation X+ và anion Y2- đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: Cho nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 3s1. Cấu hình electron của ion X+ là: Trong các hiđroxit dưới đây chất nào có tính bazơ mạnh nhất? Nguyên tố có Z = 19 thuộc chu kì: Tổng số electron trong anion  là 32. Trong hạt nhân A cũng như B số proton bằng số nơtron. Xác định công thức của  biết A và B thuộc cùng một chu kì và B là phi kim. Vậy A và B lần lượt là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.728
Thành viên mới nhất bon-clay