hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cấu hình electron của ion Mn2+ là cấu hình electron nào sau đây: Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,73%H theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây? Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần kích thước nguyên tử? Ba nguyên tố A (Z = 11), B (Z = 12), D (Z = 13) có hiđroxit tương ứng là X, Y, T. Chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit này là: Biết nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm VI của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của X là: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. R thuộc nhóm và công thức hợp chất khí với hiđro là: Vị trí của nguyên tử nguyên tố X có Z = 27 trong bảng tuần hoàn là: Nguyên tử nguyên tố nào dưới đây có bán kính nguyên tử bé nhất? Nguyên tố có cấu hình electron như sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Những anion nào sau đây có cấu hình electron trên? Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất với hiđro nguyên tố R chiếm 94,12%. Tìm tên nguyên tố R:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.474
Thành viên mới nhất Bacc4nvh