hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Anion M- và cation N+ có cấu hình electron tương tự nhau. Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng: A. Số proton trong hạt nhân nguyên tử M và N như nhau. B. Số electron trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử M nhiều hơn trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử N là 2. C. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử M ít hơn trong lớp vỏ nguyên tử N là 2. D. Nguyên tử M và N phải nằm trên cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn. Cho các axit sau: HCl; HBr; HI; HF. Axit yếu nhất là: X và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23 và cùng thuộc một chu kỳ. X và Y là: Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron. electron là 18, vậy X thuộc:   Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó. Hai nguyên tử A, B có hiệu điện tích hạt nhân là 16. Phân tử X gồm 5 nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có 72 proton. Công thức phân tử của X là:   Hai nguyên tố X và Y đứng cách nhau 1 nguyên tố trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số proton là 26 ( ZX < ZY). Cấu hình electron của X, Y là: So sánh năng lượng ion hóa (I) nào dưới đây là không đúng ? Một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7, nguyên tố này tạo với hiđro một chất khí trong đó hiđro chiếm 0,78% về khối lượng. Cấu hình lớp ngoài cùng của R là:   Nguyên tố X có Z = 29, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.150
Thành viên mới nhất vu-hien