Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử khối trung bình của Sb là 121,76. Sb có 2 đồng vị, biết 121Sb chiếm 62%. Tìm số khối của đồng vị thứ hai.   Cho nguyên tử khối trung bình của bo (B) là 10,812. Mỗi khi có 47 nguyên tử 10B thì có bao nhiêu nguyên tử 11B?   Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron ngoài cùng là 4p5. Tỉ số giữa số proton và nơtron là 7 : 9. Nguyên tố R là: Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng chứa 7 electron. Số proton của R là: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 thì ion tạo ra từ X có cấu hình electron như sau: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2                     B.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6              D. 1s2 2s2 2p6 3s2.   Một nguyên tử X có tổng số e ở các phân lớp p là 11. Hãy cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây? Nhóm nguyên tố nào sau đây cùng thuộc một chu kỳ và có 1 electron độc thân ở lớp ngoài cùng: Nguyên tử F (Z=9) có    ở lớp n=2, số electron có thể là:   Trong 5 nguyên tử . Cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau: Nguyên tử hiđro là nguyên tử đơn giản nhất gồm có: Cho các nguyên tố X, Y. Tổng số hạt trong các nguyên tử lần lượt là 16, 58. Sự chênh lệch giữa số khối và nguyên tử khối không vượt quá 1 đơn vị. Các nguyên tố X, Y lần lượt là nguyên tố nào sau đây: Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu nguyên tử lần lượt:  . Vậy X, Y, Z là: Số hiệu Z của một nguyên tử ở lớp thứ ba ngoài cùng chứa 6 điện tử là bao nhiêu?   Nguyên tố R tạo được ion R-. Trong R- có 53 hạt các loại (gồm proton, nơtron, electron). Hãy xác định số khối của R. R có một đồng vị khác R', trong nguyên tử R' có nhiều hơn R 2 hạt cơ bản. Trong tự nhiên, đồng vị R' chiếm khoảng 25% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là: Một nguyên tố N có hai đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của N có 35 proton. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron và đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố N là bao nhiêu (trong các số dưới đây)? Cấu hình electron nào sau đây viết không đúng?     Cấu hình lớp electron ngoài cùng nào sau đây chỉ ra rằng lớp thứ 3 của một nguyên tử chứa 6 điện tử.   Hãy tìm câu trả lời đúng: Số electron tối đa trên một obitan nguyên tử là: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo có hai đồng vị là  và . Phần trăm về khối lượng của  chứa trong muối kali clorat KClO3 là giá trị nào sau đây:   Chọn câu sai: Electron cuối cùng phân bố vào nguyên tử X là 3d6. Số electron lớp ngoài cùng của M là: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một nguyên tử. B. Z là số proton trong nhân. C. A là tổng số proton và nơtron trong nhân. D. Số nơtron trong nhân bằng A - Z. kí hiệu phân lớp electron nào sau đây không đúng ?   Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Số khối của X là giá trị nào dưới đây? Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1. Tổng số electron trong ion (X3Y)- là 32. Vậy X, Y, Z lần lượt là: Các ion và nguyên tử: Ne; Na+; F- có điểm chung là: Cấu hình electron nào dưới đây viết không đúng? Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. Cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây?   Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng 8/15 số hạt mang điện. Xác định tên của Y. Z là đồng vị của Y, có ít hơn 1 nơtron. Z chiếm 4% về số nguyên tử trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố gồm 2 đồng vị Y và Z là bao nhiêu trong các số dưới đây? Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm? Cho biết tổng số electron trong ion  là 42. Trong hạt nhân X cũng như Y số proton bằng số notron. Số  khối của X và Y lần lượt là giá trị nào sau đây:   Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X có 19 proton, của nguyên tử nguyên tố Y có 17 proton. Nguyên tử  X và Y có cấu hình electron lần lượt là:    Mệnh đề nào sau đây là không đúng: a. Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron. b. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa số electron. c. Lớp ngoài cùng là bền vững khi phân lớp s chứa tối đa số electron. d. Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, notron, electron) bằng 180, trong đó tổng các hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt. X là nguyên tố nào sau đây: Clo có hai đồng vị 37Cl( Chiếm 24,23%) và 35Cl(Chiếm 75,77%). Nguyên tử khối  trung bình của Clo.     Nguyên tử có 10n và số khối 19. vậy số p là Oxi có 3 đồng vị với hàm lượng phần trăm số nguyên tử tương ứng là 16O (99,757%), 17O (0,038%), 18O (0,205%). Nếu lấy nguyên tử khối bằng số khối thì nguyên tử khối trung bình của oxi bằng: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo có hai đồng vị là  và . Phần trăm về khối lượng của  chứa trong axit pecloric HClO4 (với H là đồng vị , O là đồng vị ) là giá trị nào sau đây:   Nguyên tố Y có tổng số hạt bằng 58, số nơtron gần bằng số proton. Y có số khối là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 150.353
Thành viên mới nhất cau-ba
Thành viên VIP mới nhất thanhtam8181VIP