hóa học 10
Nguyên tử
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Bán kính nguyên tử và khối lượng mol của nguyên tử Fe lần lượt là 1,28 và 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể Fe chỉ chiếm 74% về thể tích, còn lại là phần rỗng (N = 6,023.1023 , π = 3,14 ). Khối lượng riêng của Fe là: Trong tự nhiên bạc có hai đồng vị, trong đó đồng vị 109Ag chiếm 44%, biết nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là bao nhiêu (trong các số dưới đây)? Nguyên tố M có 2 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài cùng. Vậy M là: Hãy chọn những mệnh đề không đúng sau đây: a. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 proton. b. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 nơtron. c. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1 : 1. d. Chỉ có trong nguyên tử canxi mới có 20 electron. e. Chỉ có trong nguyên tử canxi mới có số khối bằng 40. Một nguyên tử có số hiệu là 29 và số khối là 61 thì nguyên tử đó phải có: Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng phần trăm các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Nguyên tử khối trung bình của X là: Anion X2- có cấu hình electron giống R+ (có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p6) thì cấu hình electron của nguyên tử X là: A. 1s2 2s2 2p2   B. 1s2 2s2 2p6 3s2 C. 1s2 2s2 2p4 D. 1s2 2s2 2p5.           Cho sơ đồ phản ứng hạt nhân sau: . Vậy X là: Tống số hạt cơ bản (p, n, e) của nguyên tử X là 13, cấu hình electron của nguyên tử X là: Phát biểu nào dưới đây không đúng cho : Cation M+ có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tử M là:   Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. R là nguyên tử nào dưới đây? Khối lượng của nguyên tử C có 6 proton, 8 nơtron và 6 electron là: Kí hiệu AO nào sau đây sai? Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt không mang điện trong hạt nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện dương. Kết luận nào dưới đây là không đúng với Y? Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tố X là 5p5. Tỉ số nơtron và điện tích hạt nhân là 1,3962. Số nơtron của X bằng 3,7 lần số nơtron của nguyên tử thuộc nguyên tố Y. Khi cho 4,29g Y phản ứng với lượng dư X thì thu được 18,26g sản phẩm có công thức là XY. Nguyên tố X và Y lần lượt là: Oxit Y có công thức M2O. Tống số hạt cơ bản (p, n, e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Vậy Y là chất nào dưới đây? Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm? Nguyên tố X có Z = 17. Vậy X có số electron thuộc lớp ngoài cùng; số lớp electron; số electron độc thân ở trạng thái cơ bản là: Ion nào dưới đây có cấu hình electron của khí hiếm Ne? Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tố phải có những tính chất nào sau đây: A. Cùng số điện tử trong nhân. B. Cùng số nơtron. C. Cùng số proton trong nhân. D. Cùng số khối A. Hợp chất H có công thức MAX trong đó M chiếm 46,67 % về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim thuộc chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n - p = 4, trong hạt nhân của A có n = p. Tổng số proton trong MAX là 58. Hai nguyên tố M và A là: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91, R có hai đồng vị. Biết  chiếm 54,5%. Nguyên tử khối của đồng vị còn lại có giá trị nào sau đây: Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, Z lần lượt là: 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Nếu sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây đúng: Hai nguyên tố X, Y tạo được các ion X3+, Y+ tương ứng có số electron bằng nhau. Tổng số các hạt (proton, nơtron, electron) trong hai ion bằng 70. Nguyên tố X, Y là nguyên tố nào sau đây: Cấu hình nào sau đây vi phạm qui tắc Hund? Biết số Avogađro bằng 6,022.1023. Tính số nguyên tử H có trong 1,8 gam H2O. Nguyên tố R tạo được ion R-. Trong R- có 53 hạt các loại (gồm proton, nơtron, electron). Hãy xác định số khối của R. R có một đồng vị khác R', trong nguyên tử R' có nhiều hơn R 2 hạt cơ bản. Trong tự nhiên, đồng vị R' chiếm khoảng 25% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp 3d2. Số electron của nguyên tử nguyên tố X là: Cho các ion A+ và B2-. Đều có cấu hình electron là 2s22p6. A tác dụng với B tạo thành hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với nước dư thu được dung dịch M, khí Y. Dung dịch M tác dụng vừa đủ 600ml dung dịch HCl 0,5M. Khí Y tác dụng đủ hết 448ml C2H2 (đktc). (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tính lượng X đã dùng?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.530
Thành viên mới nhất thaomy-le