hóa học 10
Nguyên tử
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các ion sau: Na+ ; Li+ ; S2- ; K+ ; Fe2+ ; Cu2+. Số cation có cấu hình khí hiếm là: Cấu hình electron nào dưới đây viết không đúng? Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là: Biết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E như sau: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  b) 1s22s22p63s1,   c) 1s22s22p63s23p4, d) 1s2 2s2 2p4 và e) 1s2 2s2 2p5. Thứ tự tăng tính phi kim của các nguyên tố trên là: Nguyên tố Cu có số khối trung bình là 63,54 có hai đồng vị Y và Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của Y và Z.   Nguyên tố M thuộc nhóm A, M nhường electron tạo được ion M3+ có 37 hạt các loại (gồm proton, electron và nơtron). Nguyên tố M là nguyên tố nào sau đây: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử nguyên tố X là 8 đơn vị. X và Y là các nguyên tố: Hãy tìm câu trả lời đúng: Số electron tối đa trên một obitan nguyên tử là: Một kim loại X hoá trị I có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 34. X là kim loại nào sau đây: Cấu hình lớp electron ngoài cùng nào sau đây chỉ ra rằng lớp thứ 3 của một nguyên tử chứa 6 điện tử.   Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử:  (99%),  (1%) và  (75,53%),  (24,47%). Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó: Mệnh đề nào sau đây không đúng: a) Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron. b) Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa số electron. c) Lớp ngoài cùng là bền vững khi phụ lớp s chứa tối đa số electron. d) Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố Cr là: Một nguyên tố N có hai đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của N có 35 proton. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron và đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố N là bao nhiêu (trong các số dưới đây)? Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: còn nguyên tố cacbon có 2 đồng vị bền: . Số lượng phân tử CO2 tạo thành từ các đồng vị trên là:   Hiđro có các đồng vị , ,  và oxi có các đồng vị , , . Số loại phân tử nước khác nhau được tạo thành là: Một hợp chất được tạo thành từ các ion A+ và  . Trong phân tử A2B2 có tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của A lớn hơn số khối của B là 23, tổng số hạt trong A+ nhiều hơn trong  là 7 hạt. A và B là nguyên tố nào sau đây: Hãy chọn những mệnh đề nào sau đây đúng: a) Khi nguyên tử clo nhận thêm hay mất đi một số electron, nguyên tố clo đã biến thành nguyên tố khác. b) Khi nguyên tử clo nhận thêm hay mất đi một số electron, nguyên tố clo không biến thành nguyên tố khác. c) Khi hạt nhân nguyên tử lưu huỳnh nhận thêm một proton nó vẫn là nguyên tố lưu huỳnh. d) Khi hạt nhân nguyên tử lưu huỳnh nhận thêm một proton nó sẽ biến thành nguyên tố khác. Nguyên tử có số electron độc thân là: Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: A. Có thể coi hạt nhân nguyên tử hiđro là một proton. B. Hạt nhân nguyên tử   không chứa nơtron. C. Nguyên tử   có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 2. D. Tất cả đều sai.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.080
Thành viên mới nhất nguyen-thanh-dung