hóa học 10
Nguyên tử
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Bán kính gần đúng của hạt nơtron là 1,5.10-15m, còn khối lượng của nơtron bằng 1,675.10-27kg. Khối lượng riêng của nơtron là: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là:   Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau, hãy xác định những nguyên tố nào là kim loại: a) 1s2 2s2 2p2,                         b) 1s2 2s2 2p6 3s2,                         c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,             e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2,               g) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1   Số hiệu Z của nguyên tử có định nghĩa nào sau đây: A. Là số nguyên tử nằm ngoài nhân. B. Là số điện tử trong nhân C. Là số nơtron trong nhân D. Là số proton trong nhân. Nguyên tố M có 4 lớp electron và có 6 electron độc thân. Vậy M là: Nguyên tố Bo (nguyên tử khối trung bình bằng 10,81) có hai đồng vị 10B và 11B . Phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị lần lượt là (coi nguyên tử khối bằng số khối): Nguyên tố X có thể tạo thành với Al hợp chất kiểu AlaXb, mỗi phân tử gồm 5 nguyên tử. Phân tử khối là 150. X là một trong những nguyên tố nào sau đây: Trong phân tử M2X gồm ion M+ và X2- có tổng số các hạt là 116, trong M2X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Mặt khác, người ta biết số khối của ion X+ lớn hơn trong ion X2- là 7. Tổng số hạt trong ion M+ ít hơn trong ion X2- là 17. Vậy M và X là: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. A và B là những nguyên tố nào sau đây: Nguyên tố Y có tổng số hạt bằng 58, số nơtron gần bằng số proton. Y có số khối là: X và Y là hai đồng vị của một nguyên tố M (có số thứ tự 17) có tổng số khối là 72. Hiệu số số nơtron của X, Y bằng 1/8 số hạt mang điện dương của B (có số thứ tự là 16). Tỉ lệ số nguyên tử của X và Y là 32,75 : 98,25. Khối lượng mol trung bình của M là: Chọn câu phát biểu sai: 1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân A. 2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối. 3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 4. Số proton bằng số điện tích hạt nhân. 5. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. Cho biết tổng số electron trong ion  là 42. Trong hạt nhân X cũng như Y số proton bằng số notron. Số  khối của X và Y lần lượt là giá trị nào sau đây:   Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo có hai đồng vị là  và . Phần trăm về khối lượng của  chứa trong muối kali clorat KClO3 là giá trị nào sau đây:   Oxi có 3 đồng vị với hàm lượng phần trăm số nguyên tử tương ứng là 16O (99,757%), 17O (0,038%), 18O (0,205%). Nếu lấy nguyên tử khối bằng số khối thì nguyên tử khối trung bình của oxi bằng: Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X và Y lần lượt là: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo có hai đồng vị là  và . Phần trăm về khối lượng của  chứa trong axit pecloric HClO4 (với H là đồng vị , O là đồng vị ) là giá trị nào sau đây:   Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử bền của nguyên tố X là 58. X là: Cation X2+ có tổng số hạt cơ bản là 58. Trong nguyên tử X thì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Cấu hình electron của X2+ là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.940
Thành viên mới nhất nhobe