Bài trắc nghiệm số 3
hóa học 10
Nguyên tử
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron ngoài cùng là 4p5. Tỉ số giữa số proton và nơtron là 7 : 9. Nguyên tố R là: Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng chứa 7 electron. Số proton của R là: Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau: (I): 1s22s22p63s23p4                 (II): 1s22s22p63s23p3 (III): 1s22s22p63s23p64s2         (IV): 1s22s22p63s23p64s23d6 Nguyên tố nào là kim loại: Cho các đồng vị sau: , , , . Có bao nhiêu công thức phân tử HCl được tạo thành từ các loại đồng vị trên? Một nguyên tử có khối lượng là 80, số hiệu 35. Cấu tạo nguyên tử đó là: Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d7. Tổng số electron của nguyên tử M là:   Nguyên tử hiđro là nguyên tử đơn giản nhất gồm có: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, electron, nơtron là 82. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. X có số khối: Cấu hình electron nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli: a) 1s2 2s2 2px2,        b) 1s2 2s2 2px2 2pz,              c) 1s2 2s2 2px1 2pz1,           d) 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1,   e) 1s2 2s2 2pz2. Nguyên tố M có 3 lớp electron và có 4 electron ở lớp ngoài cùng. Vậy M là: Số electron tối đa trong một obitan: Trong 5 nguyên tử . Cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau: Nguyên tử khối trung bình của Sb là 121,76. Sb có 2 đồng vị, biết 121Sb chiếm 62%. Tìm số khối của đồng vị thứ hai.   Nguyên tử canxi có kí hiệu . Phát biểu nào sau đây là sai: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong phân tử MX3 là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt (p, n, e) trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Vậy M và X lần lượt là: Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Số khối A là: Mệnh đề nào sau đây là không đúng: a. Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron. b. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa số electron. c. Lớp ngoài cùng là bền vững khi phân lớp s chứa tối đa số electron. d. Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu nguyên tử lần lượt:  . Vậy X, Y, Z là: Chọn câu sai:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.207
Thành viên mới nhất kroong-quan