hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 3 nguyên tử: ; ; . Phát biểu nào sau đây sai: Hiđro có 3 đồng vị 1H, 2D, 3T và beri có 1 đồng vị 9Be. Trong tự nhiên có thể có bao nhiêu loại phân tử BeH2 cấu tạo từ các đồng vị trên ?   Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản. X có số obitan chứa electron là: Trong nguyên tử của một nguyên tố A có tổng các loại hạt là 58. Biết số p ít hơn số n là 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử của A là: Trường hợp nào sau đây là công thức điện tử đúng của Sc (Z = 21)? A. 1s2 2s2 3d10 4f7 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 C. 1s2 2s2 2p6 2d10 3s1 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1.                                    Số hiệu Z của một nguyên tử ở lớp thứ ba ngoài cùng chứa 6 điện tử là bao nhiêu?   Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 32, số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. X và Y lần lượt là: Các dãy sắp xếp theo thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử và ion nào sau đây đúng? Cho các nguyên tử sau: Na (Z = 11 ); Ca (Z = 20); Cr (Z = 24); Cu (Z = 29). Dãy nguyên tử nào dưới đây có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau? Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử:  (99%),  (1%) và  (75,53%),  (24,47%). Nguyên tử khối trung bình của H và Cl lần lượt là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.674
Thành viên mới nhất thao-ngoc