hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong nguyên tử cacbon, 2 electron 2p được phân bố trên hai obitan p khác nhau và được biểu diễn bằng hai mũi tên cùng chiều. Nguyên lí và quy tắc được áp dụng là: Đồng vị nào sau đây mà hạt nhân không có nơtron: Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt. Trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện, cấu hình electron của Y là: Cho các nguyên tố X, Y. Tổng số hạt trong các nguyên tử lần lượt là 16, 58. Sự chênh lệch giữa số khối và nguyên tử khối không vượt quá 1 đơn vị. Các nguyên tố X, Y lần lượt là nguyên tố nào sau đây: Nguyên tố X tạo được ion X- có 116 hạt các loại. Oxit và hiđroxit cao nhất của X là: Đồng vị có định nghĩa nào sau đây là đúng nhất ? A. Là những nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân nhưng khác số nơtron. B. Là những nguyên tố có cùng số điện tích hạt nhân C. Là những nguyên tố có cùng số khối A. D. Là những chất có cùng số điện tích hạt nhân. Xét các yếu tố sau đây: 1. Số proton trong nhân 2. Số electron ngoài nhân 3. Số khối A của nguyên tử hay ion. Muốn xác định số nơtron trong nhân nguyên tử, ta cần phải biết các yếu tố nào trong những yếu tố sau đây: Một ion Mn- có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 3p6, vậy cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử M là: A. 3p5 hay 3p4 B. 4s1 4s2 hay 4p1 C. 4s2 4p3      D. 3s1 hay 3s2.                                       Nguyên tố M tạo được oxit M2O7. Trong nguyên tử M có 80 hạt các loại. Nguyên tố M là nguyên tố nào sau đây: Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Nếu chọn 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì O, H có nguyên tử khối là bao nhiêu (trong các số dưới đây)?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.925
Thành viên mới nhất tran-chi